banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Gliwice, 24.04.2017  r.


EZ /IP-IR-370-4/17
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne: Działania informacyjno-promocyjne dla zadania pn. : "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II".


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  w związku z zauważonym brakiem pozycji 8.4 z OPZ w Formularzu 2.2 IDW (Formularz cenowy), dotyczącej wykonania materiału reklamowego pod nazwą: długopis metalowy z wkładem kolor niebieski, a przez to brakiem możliwości wyceny tego artykułu - Zamawiający uzupełnia o brakującą pozycję przedmiotowy formularz cenowy, tym samym dokonuje zmiany Formularza 2.2 IDW dla przedmiotowego postępowania, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu zamieszczenia SIWZ z dnia 29.03.2017 r.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.gliwce.rzgw.gov.pl oraz w załączniku poniżej zmienioną wersję Załącznika nr  2.2. IDW - Formularz cenowy .

Załącznik:

- Załącznik nr 2.2. Formularz cenowy wersja 24.04.2017 r. zip

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Niniejszym, przesuwa się:
- termin  składania  ofert z  dnia     25 .04. 2017 r.    na dzień   08.05. 2017 r.    do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia 25.04. 2017 r.       na dzień   08.05.2017 r.     do godz. 10:00
- termin   otwarcia  ofert  z  dnia     25.04. 2017 r.     na dzień   08.05.2017 r.           godz. 10:30

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców
z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.