banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /NW-370-7/17

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  19.05.2017 r.

w ogłoszeniu o zamówieniu na usługę społeczną, pn.:

"Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z terenem przyległym”

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 175 452 zł (brutto)

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

 

SIGMA Sp. z o.o.

61-806 Poznań, ul. Św. Marcina 29/8

 

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 13 378,71 zł

- łączna cena brutto: 160 544,52 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

2.

 

POND SECURITY & SERVICE Sp. z o.o.

40-020 Katowice, ul. Przemysłowa 10

 

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 17 060,10 zł

- łączna cena brutto: 204 721,20 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

3.

 

WOLF SŁUŻBA OCHRONY SP. Z O.O. - lider konsorcjum

53-605 Wrocław,  pl. Orląt Lwowskich 2

 

WOLF II SŁUŻBA OCHRONY SP. Z O.O. - partner konsorcjum

38-400 Krosno, 

ul. Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 4

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 12 846,12 zł

- łączna cena brutto: 154 153,44 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

4.

 

Biuro Ochrony Vigor Sp. z o.o.

61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 13 863,58 zł

- łączna cena brutto: 166 362,96 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

5.

OMEGA SECURITY Sp. z o.o.

03-838 Warszawa, ul. Grochowska 326 lok. 3

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia:  13 468,50 zł

- łączna cena brutto: 161 622,00 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

6.

ERA Sp. z o.o. - lider konsorcjum

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16 B

 

NOVIA Spółka z o.o. - partner konsorcjum

41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 13 118,32 zł

- łączna cena brutto: 157 419,84 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

"PARASOL" Sp. z o.o.

40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 51/21

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 12 758,10 zł

- łączna cena brutto: 153 097,22 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

8.

Agencja Ochrony Osób i Mienia

PHU "ALEX" Aleksander Latocha - lider konsorcjum

44-361 Syrynia, ul. Wolności 57

 

KUREK ROBERT "COMISTAL" PPHU SYSTEMY OCHRONY - partner konsorcjum

44-313 Wodzisław Śląski, ul. Bojowników 67

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 12 929,76 zł

- łączna cena brutto: 155 157,12 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

9.

 

KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SP. Z O.O.

41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

 

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 21 459,69 zł

- łączna cena brutto: 257 516,28 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.