Drukuj
Kategoria: Zamówienia do 30000 euro
Odsłony: 816

ZAPYTANIE OFERTOWE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
„Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy artykułów biurowych i drobnego sprzętu według odrębnych zamówień składanych na podstawie zgłaszanych bieżących potrzeb: artykuły papiernicze, artykuły piśmienne i różne materiały biurowe”

I.    Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby RZGW w Gliwicach określonych szczegółowo w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Ilości wykazane w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy w cenach określonych w złożonej ofercie.
3.    Oferowane materiały muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.
4.    Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na podstawie jego pisemnego zapotrzebowania zawierającego nazwę i ilość, przesłanego Wykonawcy pocztą, faxem, lub drogą elektroniczną.
5.    Wykonawca zobowiązuje się zrealizować poszczególne części zamówienia w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6.    Oferowane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.
7.    Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: RZGW w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice – Magazyn III piętro (wraz z wniesieniem).

II.    Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III.    Kryterium wyboru oferty: cena – 100% (najniższa cena)

IV.    Forma złożenia oferty:
Ofertę – wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 44-100 Gliwice ul. Sienkiewicza 2 pok. 207 w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście, listownie) z dopiskiem na kopercie:
Oferta na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych – RZGW w Gliwicach GL.ROO.281.3.1.2018.KD”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.