banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Nazwa zamówienia:


Prace badawcze w zakresie morfologii koryta rzeki Odry w km 51+000-88+000 oraz wykonanie modelowych badań hydraulicznych w celu ustalenia parametrów żeglugowych i zakresu prac udrożnieniowych.

 

II. Przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie terenowych badań morfologii obejmujących pomiar geodezyjny i sondowanie koryta rzeki Odry na odcinku od miasta Raciborza (km. 51+000 – Most Zamkowy) do przeprawy Brzeźce – Biadaczów (km. 88+000). Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wykonać należy modelowe badania hydrauliczne dla wyznaczonych przepływów celem ustalenia najniższej wody żeglownej (NWŻ) i najwyższej wody żeglownej (WWŻ) na odcinku rzeki Odry zaliczonym do klasy żeglowności – Ia. Badania te mają również wskazać miejsca w których należy przeprowadzić prace udrożnieniowe w korycie, w taki sposób aby zapewnić osiągnięcie parametrów właściwych dla klasy żeglowności Ia.

 

III. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:


Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:


Oferta powinna zawierać nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana. Prosimy o określenie ceny netto i brutto oraz proponowanego terminu wykonania zamówienia (sugerowany termin – do 30.10.2016r.)

 

V. Osoby do kontaktu z oferentem:


Osobami upoważnionymi do kontakty z oferentami są:

Mirosław Marzec – kierownik ZZGO Racibórz, tel. 32/4154671 wew.38, 661 446 662

Rafał Łagosz – tel. 666 532 980

Janusz Pientka – tel. 601 415 193

VI. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu, ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie lub faxem nr 32/415 49 02 wew. 39 lub 32/415 46 71 wew. 39). Termin złożenia oferty: 20.06.2016r godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.

Załącznik mogą Państwo pobrać z serwera FTP.