banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

"Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach"


Szczegółowo opisanego w dokumentach przetargowych (załącznikach)

 

I. Opis przedmiotu zamówienia


Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.

 

II. Przygotowanie oferty


Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie RZGW Gliwice, adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, pokój nr 207 (osobiście, lub przesłać listem, kurierem) na Formularzu Oferty do dnia 02.05.2016 r.,

 

III. Kontakt z Wykonawcą


Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

Maria Klamut – tel. 32/777-49-14


Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia do dnia 05.05.2016 r. na stronie gliwice.rzgw.gov.pl

 

Zastrzeżenia:


- po zebraniu i analizie ofert, w uzasadnionych przypadkach, RZGW w Gliwicach zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi Wykonawcami,

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.