banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZP-370- 26 /12/                                                         Gliwice,  29.08.2012 r.

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na roboty budowlane pn:  „Rzeka Przemsza  km 64+500 – 75+000
– remont regulacji na odcinkach rzeki  w km 68+250 – 68+500,  69+350 – 69+600,  70+750 - 71+450,  73+150 – 73+350”
- wybrano ofertę złożoną przez:

F.W. „PRISAN”  s.c.

Ul. Plaka 56A
42-581  Wojkowice
za cenę ofertową brutto –   223 538,61 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta  jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu,  jest  więc ofertą najkorzystniejszą.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1) ustawy, umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.   Proponowany termin podpisania umowy -  05.09.2012r.
Rozdzielnik:

1.    F.W. „PRISAN”  s.c.
Ul. Plaka 56A
42-581  Wojkowice    fax:  32 / 769 46 29

2.    Strona internetowa RZGW Gliwice
3.    tablica ogłoszeń – w miejscu
4.    EZ – a/a