banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /NZM-370-17/17

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  20.10.2017 r. w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne na:

"Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300, m. Górki Małe, Brenna - odcinek na progu nr V tj. km 6+380 do stopnia nr 15 tj. km 7+390".

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 269 423,00 zł (brutto)

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych "OSTROGA"

Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski

ul. Magazynowa 3,

56-300 Milicz

3 390 266,00 zł

30.11.2018 r.

36 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

2.

 

RPM Spółka Akcyjna

ul. Niegolewskich 7

42-700 Lubliniec

3 025 772,14 zł

30.11.2018 r.

36 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

3.

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

WOLIMEX Eugeniusz Wojak

ul. Tarnowska 33,

34-600 Limanowa

2 507 107,28 zł

30.11.2018 r.

36 pełne miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

4.

 Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

"EKO-WOD" Sp. z o.o.

ul. Towarowa12-14,

58-100 Świdnica

3 686 925,00 zł

30.11.2018 r.

36 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

5.

Konsorcjum  FIRM:

Lider: PBM Sułkowscy Sp. J.

ul. Fabryczna 1 D,

34-600 Limanowa

Partner: Zakład Melioracyjno-Budowlany "WiR"

Wiesław Młynarczyk - Ryszard Biedroń Sp. J.

ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa

1 717 495,49 zł

30.11.2018 r.

36 pełnych miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

6.

Konsorcjum Firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Bogucka 17,

32-020 Wieliczka

Partner: Zakład Robót Inżynieryjnych EKOINŻ

Jerzy Ślepecki

ul. Beskidzka 19,

34-326 Zarzecze

1 765 448,42 zł

30.11.2018 r.

36 pełne miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru robót

Zgodnie z zapisami umowy

 

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.