banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 28.09.2017 r.

EZ/NZM-370-15/17
                
Wg rozdzielnika

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego: "Budowa ubezpieczeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Mała Wisła w km 22+250-23+800, m. Dankowice, woj. śląskie"
-ogłoszonego w BZP nr 588921-N-2017 z dnia 18.09.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1:
"W załączniku do SIWZ „Umowa” w par 7 dotyczącym wynagrodzenia Zamawiający umieścił w pkt 1 i 2 zapisy określające, że wynagrodzenie za wykonanie robót nie może być wyższe od wartości robót w kosztorysie ofertowym. Tym samym nałożył na wykonawców obowiązek wnikliwego sprawdzenia dokumentów opisujących przedmiot zamówienia w tym w szczególności przedmiaru robót.
W związku z tym uprzejmie prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabel obliczeniowych dla:
1. Kubatury robót ziemnych
2. Kubatury narzutu
3. Kubatury faszynady
4. Powierzchni geowłókniny
dla poszczególnych odcinków budowy ubezpieczeń (wyrwy 1-3) oraz w przypadku rozbieżności z przedmiarem robót odpowiednie jego skorygowanie.
Ponieważ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp ani nie przewiduje żadnych przesłanek dla zwiększenia wynagrodzenia, nasze pytanie jest następujące:
Czy w przypadku gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przekrojami zawartymi w Projekcie Wykonawczym (PW) wartość tak wykonanych robót obliczona  w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będzie większa od wynagrodzenia w umowie to czy:
a) Zamawiający zmieni zakres robót wynikający  z przekrojów zawartych w PW tak aby ich wartość nie przekroczyła wartości w umowie
b) Zamawiający będzie się domagał wykonania całego zakresu robót wynikającego z przekrojów zawartych w PW mimo, że jego wartość przekroczy wartość wynagrodzenia w umowie a wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia z tytułu wykonania robót ponad wartość kosztorysu ofertowego"
     
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w § 7 wzoru umowy zaznaczył w ust.2, że „Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robót………wyliczone zostanie w oparciu o ceny i wskaźniki wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzonych pod względem zasadności i odebranych przez Zamawiającego”. Zamawiający bierze pod uwagę okoliczność, że przedmiar mógł ulec zmianie od chwili wykonania pomiarów geodezyjnych dla celów projektowych. W związku z tym    w interesie Wykonawcy leży dokonanie przez uprawnionego geodetę, (po zawarciu umowy ale przed rozpoczęciem robót) pomiarów sprawdzających rzeczywisty i aktualny rozmiar wyrw, rzutujący na ilości robót do wykonania i przedłożenie ich Zamawiającemu do akceptacji.
W przypadku, gdy wartość robót wyliczonych w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe będzie większa niż w kosztorysie ofertowym, Zamawiający zmieni zakres robót tak, aby ich wartość nie przekroczyła wartości w umowie.

Pytanie 2:
"W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ budowę ubezpieczeń zawarto w km 22+250-23+800 natomiast w PW „Opis techniczny” pkt 1.3 określono kilometraż na 27+860-29+090, także w pkt 4 kilometraże wyrw 1-3 mieszczą się w zakresie 27+860-29+090.
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności."

Odpowiedź Zamawiającego:
Różnica w kilometrażach wynika z przyjęcia do nazwy zadania kilometrażu prawego wału rz. Wisły, natomiast kilometry w Projekcie Wykonawczym odnoszą się do osi regulacyjnej rzeki Mała Wisła.    

Pytanie 3 :
"W jednej z pozycji przedmiaru robót ujęto „Transport płyt Wisła-Pszczyna”. Co oznacza taki kierunek dostawy płyt na drogi tymczasowe? Czy Zamawiający zamierza udostępnić wykonawcy własne płyty i na jakich zasadach, czy też koszt wykonania dróg tymczasowych spoczywa w całości po stronie wykonawcy. W zależności od odpowiedzi prosimy odpowiednio zmienić przedmiar robót."

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada, ani nie udostępnia Wykonawcy płyt drogowych na drogi tymczasowe. Koszt wykonania i utrzymania dróg spoczywa w całości na Wykonawcy. Pozycja „ Transport płyt Wisła – Pszczyna” przewiduje technologiczną ewentualność transportu płyt drogowych z budowy rz. Wisła (w miejscowości Dankowice) na zaplecze Inspektoratu w Pszczynie-Łące i z powrotem na budowę t.j. 2 x 22 km i tak ta pozycja ma być wyceniona w kosztorysie ofertowym.