banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 27.06.2017  r.

     
EZ /NA-370-9/17
                                    Wg   rozdzielnika


Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne na dostawę pn.: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach".
                   
-  ogłoszonego w BZP  nr 535928-N-2017 z dnia 21.06.2017 r.

    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert.


Pytanie 1 :

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu (wzór umowy § 3 ust. 8) - proponuję zmienić odsetki na ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ - Wzór umowy § 8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy.

Pytanie 3 :

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis w SIWZ str 5 pkt 6.2.3) - Wykonawca określi wskazanie stacji w odległości nie większej niż 15 km od poszczególnych siedzib jednostek terenowych (liczone najkrótsza drogą publiczną) jednak w załączniku nr 1 do SIWZ brak pełnych danych (dokładnych adresów siedzib) co uniemożliwia wyliczenie odległości trasy od punktu do punktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  w związku z zauważonym brakiem dokładnych adresów siedzib jednostek terenowych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, a przez to brakiem możliwości wyliczenia i wskazania odległości stacji paliw Wykonawcy od poszczególnych siedzib jednostek terenowych - Zamawiający uzupełnia  przedmiotowy załącznik o ww. adresy siedzib poszczególnych jednostek, tym samym dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ dla przedmiotowego postępowania, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu zamieszczenia SIWZ z dnia 21.06.2017 r.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.gliwce.rzgw.gov.pl oraz  w załączniku poniżej zmienioną wersję Załącznika Nr 1 do SIWZ .

Załącznik:

- Załącznik Nr 1 do SIWZ wersja z 27.06.2017 r. 

Pytanie 4 :

W myśl artykułu 38 pkt 6 ustawy zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Proponujemy termin składania ofert na 05.07.2017r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tj.:

- termin  składania  ofert z  dnia     30 .06. 2017 r.    na dzień   05.07. 2017 r.    do godz. 10:00
- termin   otwarcia  ofert  z  dnia     30.06. 2017 r.    na dzień   05.07.2017 r.           godz. 10:30


W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż dokonane przedmiotowe zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.