banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 04.08.2016 r.

EZ / NZO - 370 – 4 / 16 /

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego  o zamówienie publiczne:
"Remont (przebudowa) stopnia wodnego rz. Bierawki w km 17+600  w m. Sierakowice   wraz z remontem rzeki w km 17+400 – 17+ 750   –  usuwanie szkód powodziowych" - ogłoszonego w BZP nr 140451 - 2016 z dnia 18.07.2016 r.   

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści  SIWZ:
Pytanie:
W zakres posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający umieścił zapis:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo  ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:
Dwóch zadań o charakterze budowy lub remontu obiektów regulacji wód,  przy czym
przynajmniej jedno z przedstawionych zadań musi dotyczyć remontu lub budowy bądź przebudowy obiektu piętrzącego typu stopień wodny, jaz lub też obiektu redukcji spadku podłużnego dna cieku.
Wartość każdego z zadań nie może być mniejsza niż 1,0 mln  zł (brutto).
Jednocześnie w zakresie rzeczowym tych dwóch zadań łącznie muszą występować następujące roboty:
1. roboty ziemne / wykopy, nasypy/ o kubaturze – min. 2 400m3;
2. opaski z kiszek, palisady o łącznej długości – min. 800mb;
3. narzuty kamienne(luzem lub w siatkach) o kubaturze - min. 800m3;
4. ścianki szczelne o długości – min. 50mb;
5. elementy betonowe, żelbetowe o kubaturze - min. 50m3”

Czy zamawiający uzna remont 10 szt. zapór przeciwrumowiskowych wykonanych w jednym zadaniu tworzących system redukcji spadku podłużnego potoku za obiekt redukcji spadku podłużnego dna cieku.

Odpowiedź:
Zamawiający uzna za wystarczający i spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia  jeżeli Oferent - Wykonawca w zadaniu referencyjnym wykaże się  doświadczeniem w wykonywaniu obiektów hydrotechnicznych typu zapora, zapory przeciwrumowiskowe.
Przyjąć należy bowiem, że pomimo faktu iż nadrzędnym celem - przeznaczeniem zapory przeciwrumowiskowej jest zatrzymywanie rumowiska (toczyn i wleczyn) a nie korekcja spadku podłużnego to jednak jako budowla poprzeczna przegradzająca łożysko cieku, w wielu swoich elementach jest zbieżna z obiektami piętrzącymi lub korygującymi spadek podłużny dna.
Wykonywanie tego typu budowli predysponuje zatem  do uznania za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie przypominamy, że w zakresie rzeczowym dwóch zadań muszą występować roboty określone w SIWZ, tj:
1. roboty ziemne / wykopy, nasypy/ o kubaturze – min. 2 400m3;
2. opaski z kiszek, palisady o łącznej długości – min. 800mb;
3. narzuty kamienne(luzem lub w siatkach) o kubaturze - min. 800m3;
4. ścianki szczelne o długości – min. 50mb;
5. elementy betonowe, żelbetowe o kubaturze - min. 50m3