banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Gliwice, 26.04.2016 r.


EZ /ZD/ZG-370-1/16

Wg rozdzielnika

Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

"Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy"

- ogłoszonego w BZP nr 44139-2016 z dnia 20.04.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści SIWZ:

Pytanie:

"Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian do wzoru umowy w § 8 pkt 2 oraz § 9 pkt 1.

Poniżej przedstawiamy propozycję brzmienia tych punktów:

1. § 8 pkt 2 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wniesienia poprawek i uzupełnień wymienionych w protokole zdawczo - odbiorczym lub stwierdzonych w okresie rękojmi w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez Strony, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. b umowy o ile poprawki lub uzupełnienia są uzasadnione w świetle postanowień umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

2. § 9 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 7 za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie we wniesieniu poprawek i uzupełnień do wykonanego opracowania stwierdzonych w protokole zdawczo - odbiorczym lub w okresie rękojmi w wysokości 0,05% kwoty brutto określonej w § 7 za każdy dzień opóźnienia;

c) za niezrealizowanie z winy Wykonawcy spotkań wymienionych w § 4 umowy w wysokości 5000 zł za każde niezrealizowane spotkanie z Zamawiającym;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 7."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w § 8 pkt 2 oraz § 9 pkt 1  wzoru umowy.