banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gliwice.rzgw.gov.pl

 

Gliwice: Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy
Numer ogłoszenia: 44139 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Program rekultywacji zbiorników zaporowych w zlewni Kłodnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zlewni Kłodnicy znajdują się 3 zbiorniki zaporowe (Pławniowice, Dzierżono Małe i Dzierżono Duże), w których wieloletnia antropopresja doprowadziła do ich silnego zanieczyszczenia, w tym zgromadzenia się w osadach dennych ładunku różnorodnych zanieczyszczeń. W celu poprawy stanu zbiorników, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych. Zadanie ma na celu opracowanie programu służącemu poprawie jakości wód wyżej wymienionych zbiorników i poprawie stanu części wód, w których te zbiorniki się znajdują. Aby wspomniany cel środowiskowy mógł być osiągnięty niezmiernie istotne jest aby jakość fizyko-chemiczna i biologiczna uległa poprawie poprzez realizację zaproponowanego programu działań opartego na aktualnych informacjach o jakości wód w zbiornikach, ilości i jakości osadów dennych oraz możliwych sposobów ich zagospodarowania. Wymagane jest opracowanie następujących elementów: 1. Wykonanie szczegółowej analizy stanu zbiorników zaporowych pod względem fizyko-chemicznym i biologicznym: 1.1. Zebranie i opracowanie informacji i danych dotyczących zbiorników z uwzględnieniem ich zlewni pod względem zagospodarowania przestrzennego, budowy geologicznej, morfologii, zasobów wodnych, klimatu, w tym wykonanie analizy stanu poszczególnych zbiorników: Pławniowice, Dzierżono Małe oraz Dzierżono Duże w celu poznania, które parametry jakości wód wymagają poprawy. 1.2. Analiza wyników badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych pozostających w dyspozycji Zamawiającego. 1.3. Opracowanie zakresu oraz przeprowadzenie badania wód oraz osadów dennych, przedstawiając w ramach dokumentacji spełnienie wymagań w zakresie prowadzenia badań przez akredytowane/certyfikowane jednostki. 1.4. Ocena środowiskowa poszczególnych zbiorników uwzględniająca zanieczyszczenie wód oraz zawartość zanieczyszczeń w osadach. 2. Dokonanie identyfikacji presji mających wpływ na stan poszczególnych zbiorników: 2.1. Wskazanie źródeł presji wraz z określeniem emisji z poszczególnych źródeł mogących znacząco wpływać na stan lub pogarszanie stanu wód. 2.2. Analiza przyczynowo - skutkowa stanu wód oraz osadów dennych poszczególnych zbiorników uwzględniająca zależności pomiędzy zidentyfikowanymi presjami w zlewniach, a stanem środowiska oraz skutecznością ochrony. 3. Wykonanie przeglądu istniejących metod rekultywacji. Należy zestawić metody rekultywacji zbiorników wodnych wraz z ich opisem uwzględniającym dotychczasowe lub planowane wdrożenia. 4. Wykonanie analizy możliwości zastosowania poszczególnych metod rekultywacji. W ramach przedmiotowej analizy należy w szczególności przedstawić ocenę możliwości zastosowania metod rekultywacji z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko oraz zagospodarowania osadów w odniesieniu do poszczególnych zbiorników. 5. Dokonanie wyboru metody rekultywacji. Wybór metod rekultywacji dla każdego zbiornika powinien być uwarunkowany rezultatem wykonanych analiz oraz występujących presji. Należy szczegółowo przedstawić warunki wdrażania wybranej metody/metod rekultywacji dla poszczególnych zbiorników. 6. Analiza efektywności ekonomicznej dla proponowanych metod rekultywacji w odniesieniu do poszczególnych zbiorników: 6.1. Przedstawienie i uzasadnienie przyjętej metody analizy efektywności ekonomicznej 6.2. Przeprowadzenie analizy efektywności ekonomicznej proponowanych metod rekultywacji. 6.3. Przedstawienie wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej analizy ekonomicznej dla proponowanych metod rekultywacji. 7. Przygotowanie szczegółowego programu działań dla poszczególnych zbiorników mającego na celu poprawę ich stanu lub zapobieganie pogorszenia ich stanu: 7.1. Wykaz działań/zadań wraz ze wskazaniem kosztów i czasu ich realizacji wraz z oszacowaniem czasu koniecznego do poprawy stanu wód w zbiornikach po wdrożeniu odpowiednich działań. 7.2. Dokonanie kwalifikacji działań na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Nr 213 poz. 1397 t.j. z dnia 21 grudnia 2015 r. 7.3. Wskazanie i ocena możliwych wariantów finansowania. 7.4. Określenie zakresu monitoringu służącego ocenie efektywności działań rekultywacyjnych..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.30.00-5, 73.11.10.00-3, 90.71.20.00-1, 90.71.15.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie opracowania/ekspertyzy/projektu związane z rekultywacją zbiorników wodnych. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg zasady: spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował Kierownikiem zespołu tj.: - osobą kierującą zespołem, który zrealizował co najmniej jedno zamówienie usługowe w dziedzinie ochrony środowiska o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 zł , posiadający stopień doktora z zakresu inżynierii środowiska, hydrogeologii i / lub gospodarki wodnej oraz minimum 10-cio letnie doświadczenie zawodowe. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, wg zasady: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawcy, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1, będą polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; - przy czym w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie winno określać sposób wykorzystania zasobów ww. podmiotu, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia tego podmiotu w realizacji zamówienia. Zamawiający zaznacza , iż na mocy art.26 ust.2e ustawy pzp podmiot , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów , chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia - 20
 • 3 - Jakość usługi - zarządzanie zespołem realizującym zamówienie - 10
 • 4 - Jakość usługi - doświadczenie Wykonawcy - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, Wydział zamówień publicznych pok. - 210.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, sekretariat, pok. - 207.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.