banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka  powodziowego i zarządzania nim z 23 października 2007 r. wchodzi w życie

 

 

Od 26 listopada 2007 roku  zaczęła obowiązywać dyrektywa powodziowa, która jest ważnym uzupełnieniem legislacji  UE dotyczącej wody. Dyrektywa jest w pełni spójna z Ramową Dyrektywą Wodną  (RDW) i obejmuje wszelkie typy powodzi: związane z rzekami i jeziorami, występujące na obszarach miejskich i w strefach przybrzeżnych, czy wreszcie spowodowane gwałtownymi burzami  czy tsunami.

Nadrzędnym celem dyrektywy jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie  następstw powodzi w państwach  Unii Europejskiej.

Stavros Dimas, Komisarz  ds Środowiska stwierdził, iż dla państw członkowskich ważne jest zapobieganie występowaniu powodzi oraz ochrona  obszarów, które mogą  ucierpieć na skutek powodzi. Kluczowe znaczenie ma także przygotowanie obywateli jak należy sobie radzić w przypadku wystąpienia powodzi. Nowa legislacja (dyrektywa powodziowa)  obliguje państwa członkowskie do  oceny ryzyka powodziowego, informowania obywateli na potencjalnie zagrożonych obszarach oraz zaangażowania społeczeństwa w proces planowania

 

 

Wdrażanie dyrektywy w krajach członkowskich będzie  przebiegało w trzech etapach:

 

  • do  grudnia 2011 roku, państwa członkowskie dokonają wstępnej oceny ryzyka  powodziowego w obszarach dorzeczy oraz związanych z nimi strefach przybrzeżnych.  Na tej podstawie określone zostaną obszary, na których stwierdza się ‘istnienie  dużego ryzyka powodziowego lub jego wystąpienie jest prawdopodobne’ (Art 5.1.);
  • do  grudnia 2013 roku, państwa członkowskie sporządzą mapy zagrożenia powodziowego  i ryzyka powodziowego. Na mapach tych mają być wskazane obszary, w których  prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (w tym obszary, na których powódz będzie  miała charakter zdarzenia ekstremalnego); średnie (występowanie powodzi nie częściej  niż co 100 lat); wysokie. Mapy muszą uwzględniać również informacje na temat  szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią, rodzaju działalności  gospodarczej i ważnych instalacjach na danym obszarze, jak też inne, ważne dla  konkretnego obszaru informacje dodatkowe;
  • do  grudnia 2015 roku na podstawie tych map sporządzone zostaną plany zarządzania  ryzkiem powodziowym. Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza muszą  obejmować wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności  działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w  tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, z uwględnieniem  specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza. Plany takie mogą też obejmować  elementy działań dla zrównoważonego rozwoju obszaru dorzecza, kontrolowane  zalewanie niektorych obszarów czy skuteczną retencję wód.

 

W dłuższej perspektywie czasowej, oszacowania ryzyka  powodziowego będą modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się warunków w  obszarach dorzeczy, również tych związanych ze zmianą klimatu czy częstością  występowania powodzi. 

Ważnym aspektem tej dyrektywy jest udział społeczeństwa  oraz przejrzystość postępowania. Państwa członkowskie są zobowiązane do  publicznego udostępnienia ocen ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz planów  zarządzania ryzykiem powodziowym. Przygotowywanie planów zarządzania  powodziowego powinno być skoordynowane z udziałem społeczeństwa w planach zarządzania  obszarami dorzecza zgodnie z RDW.

W wymiarze międzynarodowym, państwa członkowskie są  zobowiązane do skoordynowania działań w obrębie międzynarodowych obszarów  dorzecza pomiędzy państwami członkowskimi UE, jak też z krajami ościennymi.

 

Materiały źródłowe:

Dyrektywa 2007/60/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i  zarządzania nim z 23 października  2007 r. (Official Journal L 288,  6.11.2007, str.27).

Environment: Directive on flood risk management comes  into force. Informacja prasowa Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1766&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

A new EU floods directive. Strony Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm

 

Europolitics,  nr 3421, 27/11/2007