banerek

Informujemy, że w dniach 5.11. - 9.11. z przyczyn technicznych nastąpi częściowe wyłączenie komory południowej Śluzy Kłodnica. Wyłączenie z eksploatacji w/w komory trwać będzie w godzinach 9,00 - 16,00. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Obiektu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  ze  względu  na  wystąpienie  awarii  zasuwy  na  kanale  obiegowym  śluzy  pociągowej  zamyka  w  dniu  22 października  2018 r. od  godziny  6.00  do  godziny  18.00  śluzę  pociągową  w  Opolu  km  150,5 rzeki  Odry.  W  przypadku  wcześniejszego  usunięcia  awarii  wydany  zostanie    komunikat  otwierający  żeglugę.

Realizowana kosztem ponad 1 558 mld złotych najważniejsza inwestycja przeciwpowodziowa w kraju – budowa polderu Racibórz Dolny przekroczyła 50% zaawansowania rzeczowego i finansowego. Długo wyczekiwany przez mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, zbiornik o powierzchni równej miastu Cieszyn będzie gotowy na przechwytywanie oraz spłaszczanie krytycznych fal powodziowych na rzece Odrze z początkiem 2020 roku.

Ogólnopolska akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”, w którą włączyły się w miniony weekend (5-7.10) Wody Polskie, stała się doskonałą okazją dla mieszkańców regionu, by zwiedzić rudziniecką śluzę na Kanale Gliwickim.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  10 października  2018 r. od  godziny  6.00  do dnia  12 października  do godziny 18.00  ogranicza  głębokość  tranzytową  do 130 cm  na odcinku  od  stopnia  wodnego  Krapkowice  km  123,5  do  stopnia  wodnego  Krępa  km  114,5,   z  uwagi  na  konieczność  obniżenia piętrzenia  o  50  cm  na  jazie w Krapkowicach dla  wykonania  robót  na EW Krapkowice.

Okazja taka, jak ta która będzie miała miejsce między 5 a 7 października 2018 r. zdarza się niezwykle rzadko. Zazwyczaj niedostępna od strony lądu śluza Kanału Gliwickiego w Rudzińcu zostanie udostępniona zwiedzającym. Wszystko za sprawą akcji specjalnej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”, w którą włączają się Wody Polskie.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza do zwiedzania Śluzy Rudziniec. Od piątku 5 października przez cały weekend w godz. 10.00 – 14.00, podążając w ślad za operatorami śluzy będzie można zobaczyć na co dzień ukryte przed widokiem publicznym zakamarki i urządzenia, które wprawiają w ruch potężną maszynerię śluzy, powstałą w latach 1934-1939. Obiekt w Rudzińcu jest śluzą bliźniaczą dwukomorową. Różnica poziomów piętrzenia wynosi 6,25m. Śluza przystosowana jest do śluzowania oszczędnościowego poprzez kanał łączący obie jej komory. Śluza Rudziniec została zmodernizowana w latach 2012 - 2015. W trakcie modernizacji została zautomatyzowana. Śluza Rudziniec jest ważnym elementem Odrzańskiej Drogi Wodnej i jednocześnie unikatowym przykładem obiektu hydrotechnicznego. Posiada bowiem zachowane pierwotne mechaniczne układy napędu. Dla odwiedzających dostępne będą m.in. wnętrza budynków technicznych: sterowni i maszynowni.
Śluzę Rudziniec udostępnimy zwiedzającym w dniach 5-7 października w godzinach 10.00 -14.00. Zapewniamy zwiedzanie z przewodnikiem. Zapraszamy w obuwiu na płaskiej bieżnikowanej podeszwie i odzieży niekrępującej ruchów. Wstęp na teren obiektu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy! Spotkajmy się na śluzie Rudziniec, przy ul. Dębowej 2, 44-160 Rudziniec.

Przebudowa polderu Żelazna, długo wyczekiwana przez mieszkańców Opola inwestycja dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego już niebawem wejdzie w fazę realizacji. 24 września dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Gliwicach, Łukasz Lange spotkał się z członkiem zarządu województwa opolskiego Antonim Konopką w sprawie przekazania Wodom Polskim dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które powstało 1 stycznia tego roku przejęło zadania byłych wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Wody Polskie od początku roku zabiegały o przekazanie przez Marszałka Województwa Opolskiego dokumentacji inwestycji przebudowy polderu Żelazna wraz z montażem finansowym przedsięwzięcia.
Koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 110 mln zł, z czego 79 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, natomiast 31 mln zł stanowi wkład własny potrzebny do budowy polderu Żelazna - środki Miasta Opole (Uchwała Rady Miasta z 31 sierpnia 2017r.). Aby Wody Polskie mogły realizować inwestycję konieczne jest także zawarcie porozumienia na finansowanie z Urzędem Miasta Opole i zmiana beneficjenta.
W tym celu Miasto Opole prowadziło czasochłonną analizę mechanizmów prawnych, związanych z formą przekazania Wodom Polskim deklarowanego wcześniej wkładu własnego dla tej inwestycji. Dopiero wiążące stanowisko opolskiego magistratu umożliwi przejęcie kompletu dokumentacji inwestycji przez PGW WP.


- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nim podejmie zobowiązanie dotyczące tak ważnej dla Opolan i ich bezpieczeństwa inwestycji musi posiadać bezwzględną pewność co do zabezpieczenia środków na jej realizację – podkreślił w czasie spotkania Łukasz Lange, Dyrektor RZGW w Gliwicach i zapewnił o gotowości do przystąpienia Wód Polskich do przygotowania procedury przetargowej.


Spotkanie, w którym uczestniczyła również Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, Aleksandra Drescher oraz służby Marszałka potwierdziło zakładany scenariusz wydarzeń w najbliższym czasie, który finalnie doprowadzi do podpisania porozumienia i przekazania dokumentacji Wodom Polskim. Dyrektor RZGW w Gliwicach zaproponował trójstronne posiedzenie, w czasie którego zostaną zawarte konieczne porozumienia, klarujące montaż finansowy inwestycji i tym samym umożliwiające Wodom Polskim bezzwłoczne przystąpienie do przygotowania procedury przetargowej. Docelowo Wody Polskie zawrą porozumienie z Miastem Opole oraz odrębne z Urzędem Marszałkowskim. Przed samym podpisaniem porozumień weryfikacji przez PGW WP zostanie poddana dokumentacja projektowa inwestycji.


Polder Żelazna jest obiektem istniejącym, który został wybudowany przed rokiem 1939. Wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry terenom specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszarom zamieszkałym przy ul. Partyzanckiej oraz obwodnicy północnej miasta Opola. Polder będzie oddziaływał pozytywnie na wieś Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, Elektrownię Opole a także obszary położone poniżej.
Przebudowa polderu zwiększy jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie, która wyniesie wówczas ok. 10 mln m3 zaś długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na kontrolowane sterowanie przepływem w sytuacji wezbrania, które obecnie nie jest możliwe. Szacunkowy koszt tej priorytetowej dla Wód Polskich na Opolszczyźnie inwestycji to 110 mln złotych.

Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, że koszt inwestycji zwraca się aż 7-krotnie przy pierwszej powodzi.

Ponad 500 uczestników, wystawców i gości, 6 paneli dyskusyjnych, kluczowe tematy dla żeglugi, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, dwa dni owocnych obrad – tak w skrócie wyglądał I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu, którego partnerem merytorycznym było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Między 19 a 20 września 2018 r. Centrum Kongresowo-Wystawiennicze w Opolu zmieniło się w kluczowe dla żeglugi w Polsce miejsce, gdzie wymieniano opinie i poglądy, dyskutowano o perspektywach dla rozwoju dróg wodnych w kraju, o potencjale gospodarczym polskich rzek i ich znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców kraju. Gośćmi honorowymi Kongresu byli Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pan Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Pan Jacek Cichocki – Wiceprezes ds. Rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski i gospodarz Kongresu.

Otwierając Kongres, Prezes PGW WP zaznaczył jak ważną rolę w gospodarowaniu wodami pełnią inwestycje o znaczeniu dla żeglugi oraz minimalizowania ryzyka powodzi i suszy. Z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Pan Łukasz Lange, uczestnicząc w panelu dyskusyjnym, skierowanym głównie do młodzieży podzielił się swoimi spostrzeżeniami z zakresu szans, jakie praca w różnych sektorach żeglugi śródlądowej niesie młodym ludziom. Paneliści podzielili się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami co do przyszłości żeglugi w kraju, opowiedzieli też o wyzwaniach, jakie dostrzegają w swojej pracy i sposobach na ich realizację.

Wśród kluczowych tematów poruszanych w czasie Kongresu nie zatem zabrakło m.in. włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci TEN-T i stanu prac nad programami dla Wisły i Odry, połączenia Dunaj-Odra-Łaba, nowoczesnej infrastruktury żeglugowej czy stoczni rzecznych.

Przekrojowe ujęcie tematu, szerokie spectrum poruszanych zagadnień ukazało jak dużą wagę warto przywiązywać do naturalnego dobra, jakim są wody i jak ważne jest komplementarne wykorzystanie ich potencjału.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  od  dnia  25 września 2018 r. od  godziny  6.00  do dnia  27 września do godziny 6.00  wstrzymuje żeglugę na odcinku  od  stopnia  wodnego  Januszkowice  km  105,6  do  stopnia  wodnego  Koźle  km  95,5  oraz  do śluzy Kłodnica na Kanale Gliwickim,  z  uwagi  na  konieczność  obniżenia piętrzenia o 150 cm  dla  usunięcia  awarii na pochylni  stoczni Januszkowice.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – partner merytoryczny I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu w ramach tego wydarzenia zaprosił członków Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej do udziału w wizycie studyjnej na obiektach odrzańskich w zarządzie RZGW w Gliwicach. Członkowie Grupy odwiedzili stopień wodny Wróblin, Chróścice oraz stopień wodny Ujście Nysy. Specyfikę śluz odrzańskich uczestnikom wizyty studyjnej przybliżyła Aleksandra Drescher, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, której towarzyszyli specjaliści z Działu Realizacji Projektu: Sylwia Sobotkiewicz (kierownik) i Mariusz Skrzypczak, a także zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni - Abdullah Al-Selwi.