Drukuj
Kategoria: Postępowania administracyjne Dyrektor ZZ Opole
Odsłony: 981

GL.ZUZ.3.421.21.2018.BS                                                      Opole 28 lutego 2018r

Informacja o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28-12-2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, ul. Marka Prawego 7/lc, 47-100 Strzelce Opolskie, postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kanalizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (punktu zlewnego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków) ścieków przemysłowych pochodzących z Ubojni Żywca oraz Zakładu Rozbioru i Przetwórstwa w Rozmierce.

  1. Obliczeniowa ilość odprowadzanych przemysłowych :

Qmaxh — 9,833 m3/h, Qsrd = 9,610 m3/d, Qmaxr = 1560 m3/rok.

  1. Podstawowe parametry urządzeń do gromadzenia i odprowadzania ścieków:
  2. Istniejący zbiornik wybieralny ścieków przemysłowych w Zakładzie Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, przy ul. Dworcowej 10 w Rozmierce:
  1. Istniejący zbiornik wybieralny ścieków przemysłowych w Ubojni Żywca, przy ul. Szkolnej 10 w Rozmierce
  1. Punkt zlewny na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich

Zgodnie z art. 10 § 1, art.73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowane strony mają prawo, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni w Opolu - Zlewnia Odry Opolskiej, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 2, w godz. od 7.30 do 14. 30. Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Szczęsny -tel.77 407 47 27.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, w związku z tym wszelkie zastrzeżenia i uwagi odnośnie przedmiotowego postępowania można składać przed upływem przedmiotowego terminu.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, tj. Zarządu Zlewni w Opolu - Zlewnia Odry Opolskiej, ul. Odrowążów 2 w Opolu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Strzeleckiego, przy ul Jordanowskiej 2, w Strzelcach Opolskich, w dniu 23 stycznia 2018 r.

Po upływie 14 dni od terminu podania informacji do publicznej wiadomości, organ przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego oraz wydania decyzji z art. 122 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z późn. zmianami).