banerek

GL.ZUZ.3.421.3.2018.BS – Informacja o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji legalizacyjnej wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych w ramach przebudowy układu komunikacyjnego w m. LISOWICE, gm. Pawonków.

GL.ZUZ.3.421.6.2018.BS – Informacja o wszczęciu postępowania na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Kasztanowej w m. Antoniów, gm. Ozimek.

GL.ZUZ.3.421.21.2018.BS                                                      Opole 28 lutego 2018r

Informacja o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28-12-2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, ul. Marka Prawego 7/lc, 47-100 Strzelce Opolskie, postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kanalizacji Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (punktu zlewnego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków) ścieków przemysłowych pochodzących z Ubojni Żywca oraz Zakładu Rozbioru i Przetwórstwa w Rozmierce.

 1. Obliczeniowa ilość odprowadzanych przemysłowych :

Qmaxh — 9,833 m3/h, Qsrd = 9,610 m3/d, Qmaxr = 1560 m3/rok.

 1. Podstawowe parametry urządzeń do gromadzenia i odprowadzania ścieków:
 2. Istniejący zbiornik wybieralny ścieków przemysłowych w Zakładzie Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, przy ul. Dworcowej 10 w Rozmierce:
 • pojemność zbiornika - V = 40 m3
 • współrzędne geograficzne: IM: 50° 33' 39,59" , E: 18° 16' 30.55".
 1. Istniejący zbiornik wybieralny ścieków przemysłowych w Ubojni Żywca, przy ul. Szkolnej 10 w Rozmierce
 • pojemność zbiornika - V = 5 m3
 • współrzędne geograficzne: N: 50° 33' 21,1" , E: 18° 16' 14.7"
 1. Punkt zlewny na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Opolskich
 • współrzędne geograficzne: IM: 50° 32' 33,26" , E: 18° 19' 22.65".

Zgodnie z art. 10 § 1, art.73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowane strony mają prawo, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni w Opolu - Zlewnia Odry Opolskiej, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 2, w godz. od 7.30 do 14. 30. Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Szczęsny -tel.77 407 47 27.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, w związku z tym wszelkie zastrzeżenia i uwagi odnośnie przedmiotowego postępowania można składać przed upływem przedmiotowego terminu.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, tj. Zarządu Zlewni w Opolu - Zlewnia Odry Opolskiej, ul. Odrowążów 2 w Opolu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Strzeleckiego, przy ul Jordanowskiej 2, w Strzelcach Opolskich, w dniu 23 stycznia 2018 r.

Po upływie 14 dni od terminu podania informacji do publicznej wiadomości, organ przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego oraz wydania decyzji z art. 122 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z późn. zmianami).

 

GL.ZUZ.3.421.53.2018.BS                                Opole 7 lutego 2018

Informacja o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121), w związku z art. 545 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29-12-2017 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego właściciela Pracowni Projektowej PROKOM w Opolu, pełnomocnika Gminy Olesno, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez pana Sylwestra Lewickiego Burmistrza Olesna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie przebudowy rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej - ul. Leśnej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 494 - ul. Częstochowską w m. Świercze gm. Olesno, pow. Olesno, poprzez zarurowanie rowu, o parametrach:

 • km: od 0+000,0 do 0+031,0
 • przekrój istniejącego rowu - trapezowy
 • wysokość istniejącego rowu - 0,5+0,9 m
 • współrzędne początku zarurowania - N: 50°52'47,09" E: 18°27'0,97"
 • współrzędne końca zarurowania - N: 50°52'47,92" E: 18°27'1,65"
 • długość zarurowania - 31 m
 • kształt przekroju - kołowy
 • ilość przewodów -1
 • średnica przekroju w świetle - 600 i 1000 mm (od SI do S2 ej) 600 mm, od S2 do włączenia do kanalizacji 4> 1000 mm
 • materiał - beton.

Lokalizacja oraz zasięg oddziaływania przebudowy rowu drogowego poprzez jego zarurowanie:

 • działki nr 312/50, 311/50 am 1 obręb Świercze - właściciel Gmina Olesno,
 • działki nr 648, 210/126 am 2 obręb Świercze - właściciel Województwo Opolskie, trwały zarząd Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, wterminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Akta sprawy są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 2, w godz. 7.30 + 14.30.