banerek

GL.ZUZ.2.421.40.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia

Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMBEST” Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych (wód popłuczkowych) z terenu stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie przy ul. Młyńskiej do rowu melioracyjnego R-G – (R-1) oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu wraz z umocnieniem rowu

GL.ZUZ.2.421.58.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WS.6341.7.2014 z dnia 30.04.2014 r. dla Firmy Linoszczel Sp. z o.o., w zakresie parametrów technicznych ujęcia oraz w zakresie ilości poboru wód podziemnych z utworów jurajskich z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 4066/6 przy ul. Garbarskiej w miejscowości Wolbrom.

GL.ZUZ.2.421.132.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących Własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłowni EC-1, należącego do TAURON Ciepło sp. z o.o.

GL.ZUZ.2.421.186.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia linią średniego napięcia typu 3xXRUHAKXs 240 mm2 wału prawego rzeki Białej w km 0+636, wału lewego rzeki Białej w km 0+588, koryta rzeki Biała w km 0+655 oraz na wykonanie prac w strefie szczególnego zagrożenia powodzią dla przyłączenia firmy Budtor Bestwina na działkach nr 1121/4, 571/2, 578/10, 578/9, 573/40, 573/39, 573/35 obręb Kaniów, gmina Bestwina.

GL.ZUZ.2.421.14.2018.BD – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza”.

GL.ZUZ.2.421.208.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Będzin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza - etap I”. Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki o numerach geodezyjnych: 131/17, 114/9, 114/5, arkusz mapy 23, obręb Będzin, gmina Będzin.

GL.ZUZ.2.421.90.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej S-2 zlokalizowanej na terenie działki nr 374/45 w Ustroniu;     pobór wód podziemnych ujęciem składającym się ze studni podstawowej S-2 oraz awaryjnej studni kopanej SK-1.

GL.ZUZ.2.421.39.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Starosty Bielskiego z dnia 26 lutego 2015 r. decyzja znak: ZR.6341.2.162.2014.OA, na odprowadzanie wód deszczowych z terenu zespołu garaży na samochody osobowe położonego w rejonie ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach na działce nr 3549/55 do ziemi za pośrednictwem studni chłonnej zlokalizowanej na działce Inwestora, gmina Czechowice-Dziedzice.