banerek

GL.ZUZ.2.421.38.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części terenu działki numer 3122/118 do gruntu na terenie w/w działki wraz z wykonaniem układu rozsączania w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Junackiej.

GL.ZUZ.2.421.232.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, powstających na terenie zakładu „GLOBAL” Krzysztof Sikorski zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 38, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Sosnowieckich Wodociągów S.A.

GL.ZUZ.2.421.212.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, tj. miejskiego kanału sanitarnego o śr. 600 mm, biegnącego w ulicy Upadowej w Sosnowcu, stanowiących własność Sosnowieckich Wodociągów S.A.

GL.ZUZ.2.421.191.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, tj. węglowodory ropopochodne z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4263 w Będzinie, przy ul. Czeladzkiej 39, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.

GL.ZUZ.2.421.107.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (stacji zlewnej przy oczyszczalni „Klimzowiec”) należących do Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chorzów.

GL.ZUZ.2.421.105.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Firmie AQUA S.A. pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym wodociągiem w istniejącej rurze ochronnej stalowej posadowionej na zabudowanych niezależnie do konstrukcji obiektu mostowego, istniejących przyporach żelbetowych, nad korytem cieku Olszówka w ciągu ul. Junackiej w Bielsku – Białej oraz przejście projektowanym wodociągiem za pomocą przewiertu sterowanego pod dnem cieku Olszówka w rejonie ul. Łącznej i Lakowej w Bielsku –Białej

GL.ZUZ.2.421.36.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Firmie MADOR - Gadocha Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego R-59 w Jaworze

GL.ZUZ.2.421.45.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo – Produkcyjnego „SIGRO II” Sp. z o.o pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi zwiększonej ilości oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu w Strzemieszycach Małych, przy ul. Koksowniczej 2.

GL.ZUZ.2.421.135.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia

Firmie AQUA S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia wodociągiem cieku Starobielskiego II w km 3+715 w Bielsku – Białej metodą przewiertu sterowanego

GL.ZUZ.2.421.26.2018.BD - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mąka i Pani Agnieszce Kania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Granicznej w Międzyrzeczu Górnym