Drukuj

Informujemy, że zgodnie z art. 166 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo wodne projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagają uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 166 ust. 5 Prawa wodnego wskazanego uzgodnienia, Wody Polskie dokonują w drodze decyzji.