banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

NO/021-P-18/6/17/18317                                                 Gliwice, dnia 6 października 2017 r.
                           
                                                Z A W I A D O M I E N I E
    
  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

                                                            informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Krzysztofa Krawczyka – Pełnomocnika PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej S-1 do poboru wody podziemnej na potrzeby socjalno-bytowe pracowników Podstacji Trakcyjnej (PT) Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej, odbywające się na działce Skarbu Państwa nr 2448/49 obręb 0018 Ząbkowice, jedn. ewid. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.
    
     Informujemy ponadto, że:
- planowany pobór wód podziemnych nie będzie przekraczał 5 m3 na dobę, więc nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 124 pkt 8 Prawa wodnego);
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 18 października 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 31 października 2017 r.,
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),
- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.