banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 28 czerwca 2017 r.

NO/021-P-9/11/17/12413                
                           
                                      Z A W I A D O M I E N I E
    
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
                                              informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 2 czerwca 2017 r. (przekazany wg kompetencji przez Starostę Raciborskiego – wpływ do RZGW w Gliwicach w dniu 20 czerwca 2017 r.) Polskich Kolei Państwowych S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A, w imieniu których działają Pełnomocnicy: Pani Jolanta Michalska i Pan Jarosław Padlowski z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj. studni nr 1a i nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych PKP S.A. w Raciborzu, odbywającą się na działce Skarbu Państwa nr 477/53 obręb Studzienna, jedn. ewid. Racibórz, powiat raciborski, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.
Obowiązek przedmiotowej likwidacji został nałożony decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 13 lipca 2013 r. znak NO/021-P-17/4/15/12444, którą stwierdzono wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. znak ŚR-I-6811/19/05, PKP CARGO S.A., którego następcą prawnym jest PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęcia, składającego się z ww. studni podstawowej nr 2 i studni awaryjnej nr 1a, znajdującego się na terenie PKP S.A. w Raciborzu.
Wnioskowana likwidacja studni zostanie przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego  „Projekt robót geologicznych likwidacji studni nr 1a i nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych PKP S.A. w Raciborzu” (postępowanie w toku).

     Informujemy ponadto, że:
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 26 lipca 2017 r.;
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
- zgodnie z art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.