banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 29.05.2017 r.

NO/021-P-6/5/17/10074

 Z A W I A D O M I E N I E

                 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6, art. 127 ust. 7c i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Nr 99/2017 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 17 maja 2017 r.,

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 50-950 Wrocław, ul. C. K. Norwida 34, działającego przez Pełnomocnika - Panią Lilę Mikłaszewicz, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania inwestycyjnego:

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr

w km 243+200 (most kolejowy) ÷ 249+750 (ujście pot. Lesk)

w miejscowości Marciszów

(pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie),

 zlokalizowanych w części na działkach Skarbu Państwa nr 198/13 i nr 483 AM-4 obręb 0003 Marciszów, jedn. ewid. Marciszów, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, stanowiących tereny zamknięte.

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych w km 243+200 – 249+759 rzeki Bóbr obejmuje m.in.:

- odcinkowe umocnienie rzeki Bóbr w obrębie budowli komunikacyjnych oraz poprzez odcinkowe wykonanie murów brzegowych i narzutów kamiennych,

- przebudowę jazu stałego w km 244+202,

- wykonanie budowli dennych w postaci gurtów z narzutu kamiennego (15 szt.),

- odcinkową rozbiórkę i remont istniejących murów kamiennych,

- przebudowę ujściowych odcinków rowów (20 szt.),

- likwidację odsypiska rumowiska na ujściu potoku Lesk do rzeki Bóbr,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w korycie rzeki, tj. sieci wodociągowych, sieci teletechnicznych i wylotów sieci kanalizacyjnych,

- wykonanie odcinkowych przeciwpowodziowych wałów dolinowych (7 szt.) z dwoma przepustami oraz przekroczeniami sieciami wodociągowymi i kablowymi,

- wykonanie odcinkowych murów dolinowych (14 szt.) wraz z przepustem oraz przekroczeniami sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi.

 

   Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 10 lipca 2017 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu również w Dziale Orzecznictwa Wodnoprawnego RZGW we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 34 (tel. 71/ 3963431, 3963421);

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić niniejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

- zgodnie z art. 40 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mającą siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, zgodnie z § 5 – w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, przy czym strona posiada możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie;

- zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zgodnie z § 1 pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu, a zgodnie z § 2a pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.