banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

NO/021-P-4/8/17/7917 Gliwice, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Filipa Herzoga – Pełnomocnika TAURON Dystrybucja SA Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GZP 110/15 kV Koźle (zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pokucie), w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, odbywające się w części na działce Skarbu Państwa nr 1307/4 obręb Koźle, jedn. ewid. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto, że:

- przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym zostanie objęte m.in. wykonanie nowego budynku rozdzielni ze stanowiskami z transformatorami 110/15 kV, z przyłączami i instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i uziomową, z ciągami komunikacyjnymi, infrastrukturą telekomunikacyjną, ogrodzeniem, z sieciami technologicznymi, elektrycznymi, elektroenergetycznymi i teleinformatycznymi, liniami kablowymi 15 kV i 110 kV, które zlokalizowane będzie pomiędzy 96 i 97 km rzeki Odry na jej lewym brzegu, na działkach nr ewid. 1664/18, 1664/17, 1664/3, 1664/5, 1664/6, 1661/1, 1662/2, 1660, 1306/9, 1304/9, 1307/4, 1304/6, 1664/12 i 1664/13 (obręb Koźle), pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie;

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 13 maja 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 29 maja 2017 r.;

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928);

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.