Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 3108

NO/021-P-28/5/16/61  Gliwice, dnia 2 stycznia 2017 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy GB-TECH Sp. z o. o. z Warszawy, działającej przez Pełnomocnika - Pana Piotra Kubiaka (wniosek z dnia 8 września 2016 r., przekazany wg kompetencji przez Starostę Wodzisławskiego przy piśmie z dnia 12 grudnia 2016 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 27 grudnia 2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące wykonanie rowu, zlokalizowanego w części na działce nr 224 obr. ewid. 0004 Turzyczka, stanowiącej tereny zamknięte oraz likwidację istniejącego rowu na działkach nr 134, 135, 136, 172 i 196 obr. ewid. Turzyczka, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, pow. wodzisławski, woj. śląskie.

 

 

Informujemy ponadto, że:

 

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 stycznia 2017 r.,

 

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.