banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

NO/021-P-21/5/16/20626 Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuje

 

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Bieruń, działającej przez Pełnomocnika Pana Marcina Kalisza z Biura Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (wniosek z dnia 5 września 2016 r., przekazany wg kompetencji przez Marszałka Województwa Śląskiego przy piśmie z dnia 20 września 2016 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 17 października 2016 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (obejmujące również ich likwidację i przebudowę), zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 285/62 obręb 0002 Bieruń Stary, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte, w ramach inwestycji: „Budowa wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku cieku Stawowego, zamknięcie (zarurowanie) koryta na odcinku od ul. Krakowskiej w Bieruniu z przebudową rurociągów tłocznych z pompowni odwadniających z uwzględnieniem wpływów eksploatacji górniczej” .

 

 

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje:

 

- przebudowę koryta cieku Stawowy poprzez jego zarurowanie rurociągiem o średnicy DN1400 na długości ok. 633 m, tj. na odcinku od ujścia do rzeki Mlecznej do wylotów rurociągów tłocznych KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” z pompowni odwadniających tereny bezodpływowe dalszej części zlewni Stawowego, wraz z  wykonaniem drenażu odprowadzającego wody gruntowe do projektowanego rurociągu,

 

- przebudowę wylotów ww. rurociągów tłocznych i wylotów kanalizacji deszczowych, a także prowadzonej przez wody Stawowego kładki dla pieszych oraz linii energetycznej.

 

 

Informujemy ponadto, że:

 

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 30 listopada 2016 r.,

 

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.