banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

NO/021-P-3/5/16/5198 Gliwice, dnia 16.03.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6, ust. 7a i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik - Pan Bogdan Biel z Ośrodka Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o. o. z Krakowa - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice- Dziedzice, zlokalizowanych w części na działkach Skarbu Państwa nr 875/4, 875/6, 878/7, 878/8, 878/9, 879/7, 879/8, 885/7, 885/9, 1086/4, 1092/2, 1341/2, 1357/30 obręb Dziedzice oraz nr 2652/1 obręb Zabrzeg, m. Czechowice-Dziedzice, stanowiących tereny zamknięte.

Wnioskowana przebudowa obejmuje:

1) przebudowę wału lewego cieku Iłownica - Odcinek I (WL I), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,4 – 1,0 m w km 0+102 (km rzeki 0+210) do km 1+397 (km rzeki 1+490) z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej, przepustów, przejazdów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów;

2) przebudowę wału lewego cieku Iłownica – Odcinek II (WL II), polegającą na rozebraniu istniejącego wału i jego odbudowie w km 1+397 (km rzeki 1+750) do km 2+810 (km rzeki 3+150) z wykonaniem zjazdów, drenaży typu francuskiego, rowów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


3) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek III (WP III), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,2 – 1,0 m w km 0+000 (km rzeki 0+000) do km 1+534 (km rzeki 1+490), a w km 0+945 do km 1+142 murem żelbetowym, z wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


4) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek IV (WP IV), polegającą na wykonaniu w km 1+534 (km rzeki 1+707) do km 1+881 muru żelbetowego, a w km 1+881 do km 2+761 (km rzeki 2+749) wału ziemnego, z  wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym zjazdów i przepustów,


5) przebudowę koryta rzeki Iłownica, poprzez ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym w km 0+078 do km 0+095, wykonanie rampy w formie bystrza kamiennego w km 0+095 do km 0+158, ubezpieczenie brzegów matą przeciwerozyjną, materacami siatkowo-kamiennymi, wykonanie gurtów stabilizujących dno, przebudowy stopnia, a także z wykonaniem elementów habitatowych (z narzutu kamiennego i głazów, w km 0+165, km 0+274, km 0+410, km 0+505, km 0+607, km 0+696, km 0+796, km 0+907, km 1+000, km 1+052, km 1+155, 1+301, 1+387, km 1+478) oraz przebudowy ujęcia wody i posterunku wodowskazowego,

6) przebudowę węzła wodnego: Iłownica - ujście Wapienicy - ujście potoku Czechowickiego, poprzez ubezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi,

7) przebudowę prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały: linii telekomunikacyjnych, linii energetycznych oraz rurociągów (gazowych i wodociągowych).

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 22 kwietnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.