banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

NO/021-P-26/6/15/17103                                                                                   Gliwice, dnia 30.09.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Damian Zgrabczyńskiego - Pełnomocnika Śląskiego Zarządu Melioracji
i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, działającego w imieniu Marszałka Województwa
Śląskiego, o wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji:
Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu–Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy
(przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44)
wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy –
odcinek lewostronnego wału rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 w m. Bieruń - Czarnuchowice,
gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie
(od nasypu drogowego przy moście nad Potokiem Goławieckim do mostu w ul. Warszawskiej),
zlokalizowany w części na działkach Skarbu Państwa nr 140/105, nr 113 i nr 388/104 obręb 0001 Bieruń Nowy,
stanowiących tereny zamknięte.


Wnioskowana przebudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 obejmuje
przebudowę  lewego wału na odcinku o długości 452 m, do parametrów:
- szerokość korony – 4 m,
- nachylenie skarpy odwodnej – 1:1,5 – 1:3,0,
- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,25 – 1:5,00,
- o współrzędnych geograficznych –
początku (km 2+579) N: 50o04’03.14”  E: 19o11’50.89” oraz    końca (km 3+031) N: 50o03’54.93” E:          19o11’36.70”,

wraz z wykonaniem:
- przebudowy przepustu wałowego  P7 w km 2+678.6 wału (po przebudowie) o długości L=25,6 m i średnicy    DN800,
- przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej P8 w km 2+999.7 wału (po przebudowie) o średnicy Ø 800 mm,
- przebudowy zjazdu wałowego Z11 w km 2+600 wału, na skarpie odwodnej, o długości L=48 m.


Informujemy ponadto, że :
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 15 października 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 27 października 2015 r.,
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu,  tj. w RZGW  w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego
(pokój nr 315, tel. 32 7774928),
- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww.obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.