banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

NO/021-P-20/7/15/14821 Gliwice, dnia 21.08.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik – Pan Karol Ślisiński z BIPROWODMEL Sp. z o. o. z Poznania, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prawego wału na odcinku od km 1+900 do km 2+454 rzeki Mleczna w m. Bieruń Stary (od nasypu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ciągu ul. Licealnej), zlokalizowanego w części na działkach Skarbu Państwa nr 257/43, nr 258/43 i nr 271/43 arkusz mapy 19 obręb Bieruń Stary, stanowiących tereny zamknięte, w ramach inwestycji:

Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 – 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej).

Wnioskowana przebudowa obejmuje przebudowę prawego wału rzeki Mleczna na odcinku o długości 541 m, do parametrów:

- szerokość korony – 4 m,

- nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,0,

- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,00 – 1:2,25,

- wyniesienie korony względem istniejącego wału – 1,20 – 1,26 m,

- współrzędne geograficzne – początek (km 0+000) N: 50o05’17.55” E: 19o06’01.52” oraz koniec         (km 0+541) N: 50o05’32.57” E: 19o06’08.35”,

wraz z wykonaniem:

- 3 odcinków drenaży przywałowych z PVC DN250 w km 0+006-0+121, w km 0+138-0+0462 i w km                0+143-0+535,

- przebudowy przepustu wałowego nr P_1 w km 0+006 wału o długości L=15,5 m i średnicy DN800,

- przebudowy wylotów kanalizacji deszczowej W_1 w km 0+138 wału i W-2 w km 0+462 wału               o Ø 800 mm.

Informujemy ponadto, że :

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 7 września 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 21 września 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.