Drukuj
Kategoria: postepowania_administracyjne
Odsłony: 6579

NO/021-P-18/8/15/14035 Gliwice, dnia 06.08.2015 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Roberta Kabata - Pełnomocnika Gminy Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. likwidację odcinka rowu „Augustynika” w Dąbrowie Górniczej (w rejonie ul. Przybylaka),

- polegającą na zasypaniu odcinka rowu „Augustynika” na długości ok. 216 m, o współrzędnych geograficznych początku (punkt W) N: 50o19’43” E: 19o10’59” oraz końca (punkt K) N: 50o19’45” E: 19o10’48”,

-  zlokalizowanego na działkach Skarbu Państwa nr 8/6, 9/2 i 1/35 arkusz mapy 52 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, przy czym działka nr 1/35, powstała z podziału działki nr 1/25, na dzień wszczęcia niniejszego postępowania stanowi tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 7 września 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.