banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

NO/021-P-12/3/15/8433                                                                                         Gliwice, dnia 11.05.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Józefa Rabiegi - Pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 16, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prowadzonego przez wody powierzchniowe obiektu mostowego, tj. na przebudowę mostu kolejowego w km 1,529 linii nr 191 Goleszów –Wisła Głębce, nad rzeką Radoń w km 4+870,

- polegającą na rozbiórce tymczasowego istniejącego mostu oraz wykonaniu nowego mostu kolejowego z wykorzystaniem zaadaptowanej konstrukcji stalowej przęsła i z odtworzeniem istniejącego umocnienia dna cieku narzutem kamiennym w obrębie mostu (w odległości 5 m od krawędzi przęsła mostu),

-  o współrzędnych geograficznych  N: 49o44’21”  E: 18o45’29”:

-  zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa nr 3804 obręb 0005 Goleszów, pow. cieszyński, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 29 maja 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 11 czerwca 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.