banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

NO/021-P-9/6/15/8021 Gliwice, dnia 04.05.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)


informuje


o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Wojciecha Klemby - Pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, Zabrze – Katowice – Kraków – odcinek 2: km 1,150-0,000 linii 134 i km 15,100-19,500 linii nr 133, na wykonanie urządzeń wodnych związanych z odwadnianiem układu drogowego, przebudowywanego w związku z budową skrzyżowania dwupoziomowego w km 17,088 na ulicy Bukowskiej w Jaworznie, zlokalizowanych w części na działce nr 112 obręb 22 w Jaworznie, stanowiących tereny zamknięte.


Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne obejmuje swym zakresem wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu Wyl16 kanalizacji deszczowej Ø 300 mm do ziemi (projektowanego rowu odwadniającego), zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 22 w m. Jaworzno,

- rowu R3 północno-zachodniego (prawego) o długości 138,69 m, odwadniającego część ul. Bukowskiej, zlokalizowanego na działkach nr 112 obręb 22 oraz nr 145 i nr 146 obręb 89 w m. Jaworzno.Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 22 maja 2015 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 8 czerwca 2015 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.