banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz
Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego przy tych Radach


 

W dniu 21 lutego 2012r. w Urzędzie Miasta w Tychach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

Obrady otworzył Pan mgr inż. Andrzej Siudy /Przewodniczący Rady GWRW Małej Wisły/, witając zaproszonych gości, jak również członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

W spotkaniu wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry, Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach oraz zaproszeniu goście.

Głos zabrał Pan Mieczysław Podmokły – Z-ca Prezydenta ds. Infrastruktury, który w imieniu Pana Andrzeja Dziuby – Prezydenta Urzędu Miasta w Tychach przedstawił informację na temat działalności Urzędu związanej z gospodarka wodno-ściekową.

 

 

 

 

Następnie Pan mgr inż. Artur Wójcik – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawił informację na temat bieżącej działalności Zarządu, poruszając m.in. tematy związane z uzyskaniem przez RZGW Gliwice promesy finansowania w ramach środków pozostających do dyspozycji Funduszu Solidarności oraz promesy finansowania na zadania związane z działaniami w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także po części Dyrektywy Powodziowej.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wręczył nominację do prac w Radach następującym osobom:

 • Panu Stanisławowi Wojciech - na członka Rady GWRW Małej Wisły;
 • Panu Januszowi Krupanek - na członka Rady GWRW Górnej Odry;
 • Pani Ewie Zając - na członkinię Rady GWRW Górnej Odry.

 


Podczas spotkania przedstawiono prezentacje nawiązujące do Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej”:

 • „Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej z perspektywy organizacji pozarządowych zrzeszonych w European Environmental Bureau (EEB)” - Pani mgr inż. Anna Smołka;
 • Sprawozdanie z dotychczas przedstawionych i omówionych na Posiedzeniu Rad GWRW MW i GO Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej zawartych w katalogi IP oraz wstępne wnioski Rad dotyczące modyfikacji katalogu - Pani dr inż. Ewa Owczarek –Nowak /Sekretarz Rady GWRW MW/;
 • „Zanieczyszczenia wód podziemnych – odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów”– Pani mgr Irena Gatys;
 • „Problematyka wód podziemnych na obszarze RZGW Gliwice” – Pani mgr inż. Jolanta Chochół;
 • „Problemy oczyszczalni przydomowych” – Pan dr inż. Franciszek Pistelok;
 • „Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych”- Pan mgr inż. Tadeusz Pycia;
 • „Edukacja oraz świadomość społeczna" – Pan Paweł Grzybowski;
 • „Ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie badań prowadzonych na obszarze działania RZGW w Gliwicach” – Pani Ewa Glubiak – Witwicka (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach);
 • „Zasady finansowania projektów z zakresu gospodarki wodnej” – Pan inż. Mariusz Deinek (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

 

 

 

 

 

 

Przedstawiane prezentacje były bardzo interesujące i bogate merytorycznie oraz wywołały duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania. Wszystkim osobom wygłaszającym prelekcje składamy podziękowania, a zaproszonym gościom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie.