banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 12 stycznia 2012r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

 

Obrady otworzył Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry/, witając zaproszonych gości, jak również członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

 

W spotkaniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

 

Następnie Pan mgr inż. Artur R. Wójcik /Dyrektor RZGW Gliwice/ przedstawił bieżącą informację dotyczącą działalności RZGW Gliwice poruszając tematy związane z: budową zbiornika Racibórz Dolny, budową Nowej Wsi Nieboczowy, modernizacją śluz na Kanale Gliwickim oraz z pozostałymi planami związanymi z działaniami RZGW Gliwice na rok 2012.

 

 

Przewodniczący skierował podziękowania dla Sponsorów: Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, AQUA S.A. Bielsko Biała oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, za wsparcie finansowe, dzięki któremu została wydania publikacji zawierająca materiały informacyjne z warsztatów (które odbyły się 18 października 2011 r. w Krakowie).

Następnie Pan mgr inż. Artur R. Wójcik – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w imieniu: RZGW Gliwice, RZGW we Wrocławiu i RZGW w Krakowie, wręczył na ręce Przedstawicieli: AQUA S.A. - Pana dr Krzysztofa Filipka /Wiceprezesa AQUA S.A. Bielsko Biała/ oraz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Pana Andrzeja Siudego /Przewodniczącego Rady GWRW Małej Wisły; Przedstawiciela Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach/ podziękowanie za wkład finansowy, dzięki któremu w/w publikacja mogła ukazać się stosunkowo szybko.

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wykładów nawiązujących do istotnych problemów gospodarki wodnej:

  • Jak przygotować się do eksploatacji ujęć wód podziemnych?” – Pan dr Krzysztof Filipek /członek Rady GWRW Małej Wisły; AQUA S.A. Bielsko-Biała/;
  • „Jakość wody rzeki Przemszy” – Pan dr inż. Pan Franciszek Pistelok /członek Rady GWRW Małej Wisły; Polskie Towarzystwo Rybackie oddz. Śląsko-Małopolski w Gołyszu/;
  • „Zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb, niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych” – w zastępstwie Pana dr inż. Maciej Pilarczyk /członka Rady GWRW Małej Wisły; Polska Akademia Nauk, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej/ prezentację przedstawił Pan dr Mirosław Kuczyński /członek Rady GWRW Małej Wisły; Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu/;
  • „Istotny problem gospodarki wodnej: zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych – na przykładzie Powiatu Olkuskiego” – Pan mgr inż. Jan Książek /Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady GWRW Małej Wisły; Starostwo Powiatowe w Olkuszu/;
  • „Istotne problemy gospodarki wodnej - Zanieczyszczenia wód powierzchniowych: nieczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych, zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz zanieczyszczenia wód podziemnych: niewłaściwe zagospodarowanie osadów ściekowych” – Pan mgr inż. Zbigniew Gieleciak /członek Rady GWRW Małej Wisły; Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach/.

Powyższe wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania i stały się tematem gorącej dyskusji, w której podkreślano najistotniejsze problemy gospodarki wodnej. Ponadto poruszono tematy związane m.in. z kwestią wydzieleń głównych zbiorników wód podziemnych oraz bilansu wodnego, jak również kwestią przygotowania analizy finansowej dla ujęć wód.

 

Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry/ odniósł się do Wspólnej Uchwały Rad GWRW MW – nr 210 i GO – nr 204 w sprawie planowanej budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawie (z dnia 17 listopada 2011 r.) Stwierdzono, iż pewne sformułowania zawarte w uchwale powinny zostać skorygowane. Po zastosowaniu korekt (do których upoważnione zostały Prezydia Rad GWRW MW i GO), Uchwała zostanie przekazana na ręce odpowiednich władz – zgodnie z rozdzielnikiem.

 

Niniejszą Uchwałę, przy dwóch głosach wstrzymujących się, przyjęto jednogłośnie.