banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 17 listopada 2011r. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji – Dom Kultury w Bierawie odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie zamykające działalność Rad w ramach kadencji 2007-2011 połączone z INAUGURACYJNYM POSIEDZENIEM Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego działających przy Radach.

 

W spotkaniu wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach, a także przedstawiciele władz samorządowych, Radni Gminy Bierawa oraz przedstawiciele Zarządu Kopalni Piasku w Kotlarni.

 

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje:

 

  • Informacja na temat zadań i kompetencji Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry” - Pani Ksenia Starzec-Wiśniewska /Kierownik Wydziału ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/;

  • „Dostępność i zasad korzystania z materiałów informacyjnych i źródłowych przeznaczonych dla członków Rad – ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących II cyklu planistycznego – aktualizacji planów gospodarowania wodami” - Pani Kornelia Ożóg /Specjalista w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/.

  • „Wykorzystania wyrobiska kopalni piasku „Kotlarnia” pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bierawce” - Pan Tadeusz Pycia – Dyrektor Ruchu Zakładu Górniczego Kotlarnia.

 

Przedstawiane prezentacje były bardzo interesujące i bogato merytorycznie. Prelekcja związana z budową zbiornika przeciwpowodziowego „Kotlarnia” na rzece Bierawce cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania. Przyczyniło się to również do ciekawej dyskusji na jej temat.


Dyrektor RZGW Gliwice – Pan Artur R. Wójcik wręczył dyplomy okolicznościowe w uznaniu zasług w ramach działalności na rzecz Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Dyplomy otrzymali członkowie II kadencji Rad za wieloletnią, efektywną współpracę, aktywny udział oraz zaangażowanie w prace Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły w latach 2007-2011, jak również za działania w zakresie wspierania udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

 

Prezydia Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry II kadencji w imieniu własnym oraz członków Rad Małej Wisły i Górnej Odry złożyli na ręce Pani Kseni Starzec-Wśniewskiej oraz Pani Kornelii Ożóg /Wydział NS/NM/ podziękowania za rzetelną pracę i zaangażowanie w organizowanie prac Rad, za podejmowane wysiłki w postaci realizacji cennych inicjatyw o dużym znaczeniu dla gospodarki wodnej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - w aspekcie udziału społecznego w procesie planowania gospodarowania wodami.

 

Spotkanie uświetniło również uroczyste wręczenie nominacji członom Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry.


Podczas spotkania Rada GWRW Górnej Odry zaopiniowała następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO. Uchwały w w/w sprawie przyjęto jednogłośnie;

  • w sprawie powołania Prezydiów Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry

  • w sprawie: wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Żory na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.

  • w sprawie: wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gminy Branice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2015”. Uchwałę pozytywnie z uwagami opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.

  • w sprawie: wydania opinii do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Zawiercia na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.

  • w sprawie: wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Żory na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.

 

Dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kolczyka - Prezesa Zarządu Kopalni Piasku w Kotlarni, uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenie punkta widokowego przyszłego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bierawce.