banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 22 września 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie oraz zaproszonych wykładowców i gości specjalnych.

 

Posiedzenie zostało otwarte przez Pana Ryszarda Jakubowskiego /Przewodniczącego Rady GWRW Małej Wisły/, który powitał wszystkich uczestników bardzo serdecznie oraz podziękował za przybycie.

 

Następnie Pan mgr inż. Artur R. Wójcik /Dyrektor RZGW Gliwice/ przedstawił bieżącą informację dotyczącą działalności RZGW Gliwice, poruszając tematy związane z: budową zbiornika Racibórz Dolny, budową Nowej Wsi Nieboczowy, modernizacją śluz na Kanale Gliwickim, rozpoczętymi konsultacjami społecznymi w II cyklu planistycznym oraz usuwaniem skutków zeszłorocznej powodzi.

 

 

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:

  • „Działalność MPWiK w Będzinie” - Pan inż. Andrzej Lawiński /Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych/ oraz Pani mgr inż. Sylwia Zaczyńska /Kierownik Działu Sieci/;
  • „Międzygminny Program Rewitalizacji Czarnej Przemszy – problemy i możliwości” - Pan mgr inż. Janusz Piątek /Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto” w Będzinie/;
  • Informacja dotycząca działań RZGW Gliwice podejmowanych w ramach procesu aktualizacji planów gospodarowania wodami - Pani mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska /Kierownik Wydziału ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/;
  • „Konstytucyjne prawo do korzystania ze środowiska (prawo do wypoczynku i rekreacji)”– Pan dr Maciej Mączyński /Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa; Katedra Prawa Konstytucyjnego/;
  • „Warunki hydrogeologiczne w regionie zbiornika Kuźnica Warężyńska” – Pani dr Elżbieta Janigacz /Kierownik Zespołu ds. Wód Podziemnych/;
  • „Zagospodarowanie przestrzenne a funkcjonalność obiektów hydrotechnicznych – wprowadzenie do dyskusji” - Pan mgr inż. Artur R. Wójcik - Dyrektor RZGW Gliwice;
  • "Jakość wód Czarnej Przemszy i jej uwarunkowania” - Pan dr Damian Absalon /Uniwersytet Śląski; Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu; członek Rady GWRW GO/; dr Magdalena Matysik;
  • „Łowisko Pstrąga na Czarnej Przemszy - ekologia i rekreacja" – w zastępstwie Pana Henryka Brylskiego /Zastępca Dyrektora Polskiego Związku Wędkarskiego/ referat wygłosiła Pani Anna Pala /Starostwo Powiatowe w Będzinie/;
  • „Udrożnienie morfologiczne rzek a sprawa przetrwania węgorza” – Pan mgr inż. Mariusz Smołka /Starszy Specjalista ds. gospodarki rybackiej; RZGW Gliwice/;
  • „Uwarunkowania przyrodnicze zagospodarowania zbiornika i jego otoczenia, w tym w szczególności wynikające z wyznaczenia obszaru Natura 2000” – Pani mgr Jolanta Prażuch /Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalny Konserwator Przyrody/.

 

Powyższe wystąpienia były wstępem do rozpoczęcia dyskusji nad: sformułowaniem głównych tez wniosku gmin RZGW Gliwice do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej dotyczącego opracowania określającego możliwości wykorzystania zbiornika – funkcje rekreacyjne zbiornika z uwzględnieniem antropopresji oraz propozycją przyjęcia Uchwały-Apelu popierającego możliwość rozwoju turystyki i rekreacji na zbiorniku Kuźnica Warężyńska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zapewnienia warunków wynikających z ukształtowania terenu oraz charakterystyki obiektu.

 

W dyskusji podkreślano wielkie znaczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym Kuźnica Warężyńska na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe.


Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady GWRW GO/, który podsumował, iż poruszane sprawy są bardzo ważne i wymagają szerszej dyskusji. Uważa, że problemy, które zostały podniesione podczas spotkania powinny być - w formie Uchwały, skierowane do Krajowego Forum Wodnego. Jego zdaniem właśnie jeden z tych tematów, powinien być przedstawiony na tym spotkaniu. Ponadto Przewodniczący stwierdził, iż należy wystąpić do naczelnych władz państwowych o stosowne uregulowania prawne. Rady GWRW MW i GO powinny znaleźć konsensus i zaproponować wytyczne kierunki zmian prawnych.

 

Uchwałę w w/w sprawie przyjęto wymaganą większością głosów przy 2 głosach wstrzymujących się.


Poddano pod głosowanie Rady GWRW MW Uchwały dotyczącej PGO. Uchwała nr 204 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły w sprawie: wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina na lata 2011-2014 z perspektywą do 2022 r.” pozytywnie opiniując przedmiotowe PGO została przyjęta jednogłośnie.

 

Kolejnym etapem spotkania była wizja terenowa – zwiedzanie zbiornika Kuźnica Warężyńska, podczas której uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z interesującymi informacjami związanymi z obiektem zbiornika i jego otoczeniem.