banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Komisji Udziału Społecznego działających przy Radach 05-07-2011


W spotkaniu udział wzięli: Pan mgr inż. Artur R. Wójcik - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Pan Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Prezydium Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry oraz członkowie Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Górnej Odry na posiedzenie przybyli również: prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik - Przewodniczący Rady GWRW Górnej Wisły oraz Pan mgr inż. Wojciech Bosak - Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W wyniku dyskusji ustalono, iż:
Zorganizowane zostanie spotkanie warsztatowe dla Prezydiów Rad (i Prezydiów Stałych Komisji ds. US) działających przy RZGW w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu.

 

Warsztaty zostaną zorganizowane w Krakowie /w formule 1-dniowej/.
Przewidziano sesję wykładów oraz wymianę doświadczeń w formie dyskusji. Wypracowane zostaną wnioski i propozycje dot. postulatu organizacji seminarium „ponadregionalnego” dot. ochrony przeciwpowodziowej w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego.

 

Wykładowcy:
prof. Wojciech Bartnik
mgr inż. Wojciech Bosak
mgr inż. Artur R. Wójcik
mgr inż. Stanisław Staniszewski
dr hab. Mariusz Rzętała
dr inż. Jan Pyś
dr inż. Ewa Owczarek-Nowak
mgr inż. Andrzej Siudy

 

W efekcie dyskusji dotyczącej zakresu merytorycznego seminarium dodano blok dot. żeglugi śródlądowej /zagrożeń, możliwości i perspektyw rozwoju/.

Seminarium ma mieć charakter ponadregionalny - z udziałem członków 4 Rad: RW Małej Wisły, Środkowej Wisły, Górnej Odry, Środkowej Odry oraz innych ekspertów z zakresu gospodarki wodnej oraz dziedzin pokrewnych.

Wypracowane wnioski mają zostać przekazane władzom nadrzędnym /szczebla ministerialnego/, aby poprzeć uchwałę Rad Gospodarki Wodnej MAŁEJ Wisły i GÓRNEJ ODRY z dnia 7 CZERWCA br. w sprawie postulatu organizacji Kongresu międzynarodowego z zakresu  gospodarki wodnej i ochrony powodziowej i – w efekcie - umożliwić realizację przedmiotowego wydarzenia naukowo-technicznego.

ZDECYDOWANO, IŻ NALEŻY ROZWAŻYĆ także zaproszenie delegacji PAŃSTW z poza Wspólnoty Europejskiej W RAMACH REALIZACJI PRIORYTETU „PARTNERSTWO WSCHODNIE”.
Dyrektor Wojciech Bosak wnioskował, aby o przygotowaniach do  organizacji Kongresu  poinformować także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

SEMINARIUM KRAJOWE /PONADREGIONALNE/ ZAPLANOWANO NA JESIEŃ 2011 r.

KONGRES MIĘDZYNARODOWY na temat możliwości /metod i sposobów/ podnoszenia bezpieczeństwa powodziowego, zapobiegania występowaniu klęsk powodzi i suszy oraz minimalizacji skutków działania żywiołu z optymalnym wykorzystaniem gospodarczym potencjału zasobów wodnych i środowiskowych proponowano zrealizować w okresie:  MAJ - CZERWIEC 2012r.

 

Opracowanie: KS-W