banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W dniu 7 czerwca 2011r w Ambasadzie Francji w Warszawie odbyło się spotkanie Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej nt. „Gospodarka wodna i zarządzania ryzykiem powodziowym”. W spotkaniu uczestniczyli:

  • ze strony francuskiej oprócz pracowników ambasady francuskiej w osobach Radców kulturalnego i ds. infrastruktury, przedstawiciele Agence de l'eau Adour-Garonne i Agence de l'eau Artois-Picardie,

  • ze strony polskiej kierownictwo KZGW w osobach Prezesa i jego zastępcy a także przedstawiciele większości RZGW.

 

Po oficjalnym otwarciu konferencji dyrektorzy Agence de l'eau Adour-Garonne i RZGW w Warszawie oraz Agence de l'eau Artois-Picardie i RZGW w Krakowie przedstawili rozwój współpracy między tymi instytucjami.
Następnym punktem spotkania był wykład Z-cy Prezesa KZGW nt. wyzwań związanych z wdrożeniem Dyrektywy powodziowej. Prelegent przedstawił harmonogram prac przygotowawczych i ich zaawansowanie. Zdefiniował napotkane problemy, z których najważniejszym jest krótki termin wykonania prac terenowych. Stwierdził, że narzucone w ustawie ramy czasowe będą bardzo trudne do dotrzymania z uwagi na:

  • wymagania dotyczące warunków w jakich może być wykonywane skanowanie terenu,
  • szczegółowość map powstałych po nalotach fotogrametrycznych,
  • stopień dokładności obliczeń hydraulicznych (min. ilość przekroi obliczeniowych).


Następnie przedstawiciele agencji francuskich przedstawili stan ich prac nad wdrożeniem Dyrektywy powodziowej. Obie strony podkreślały potrzebę intensywnej edukacji społeczeństw mieszkających na terenach zagrożonych powodzią w wyniku, której powstaje nawyk bycia przygotowanym, do ewakuacji z terenów zagrożonych. Bardzo ważnym jest uświadamianie społeczeństw że każde zabezpieczenie powodziowe może być niewystarczające, że zawsze może przyjść większa powódź. Na zakończenie konferencji została podpisana umowa odnawiająca współpracę pomiędzy Agence de l'eau Artois-Picardie i RZGW w Krakowie.