banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa


W dniu 7 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego oraz zaproszonych wykładowców i gości specjalnych. Aby zaakcentować rangę spotkania, zaproszenie wystosowano do: Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Pana prof. dr hab. Jerzego Buzka, władz centralnych, Posłów i Senatorów RP, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, przedstawicieli świata nauki i mediów branżowych.

 

Spotkanie miało na celu zaakcentowane najistotniejszych problemów związanych z sektorem gospodarki wodnej - w obliczu przygotowań do jej reorganizacji. Osadzenie dyskusji na tle priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE pozwoliło dyskutantom na uzyskanie właściwej perspektywy. Potwierdzeniem zapotrzebowania na tego typu inicjatywy są zarówno przebieg, jak i efekty dyskusji z udziałem członków Rad GWRW MW i GO Prezydium Komisji ds. Udziału Społeczeństwa a także gości specjalnych, którzy przyjęli zaproszenie na posiedzenie.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Prezydium Rady GWRW GO - Pan Stanisław Staniszewski, powitał wszystkich uczestników spotkania – w szczególności Senatora Antoniego Motyczkę oraz Posła na Sejm RP Pana Adama Gawędę i podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia i osobiste przybycie na posiedzenie. Przewodniczący Staniszewski powitał przedstawicieli Posłów (delegowanych na posiedzenie dyrektorów Biur Poselskich: Poseł Andrzej Gałażewski był reprezentowany przez Panią Marię Traczewską, w imieniu Posła Jacka Brzezinki przybył Pan Michał Bieda). Słowa podziękowania skierował do Wykładowców, którzy poświęcili czas na przygotowanie i wygłoszenie referatów stanowiących podstawę i punkt wyjścia do dyskusji.

 

Odczytano „List otwarty” wystosowany przez Pana Prof. dr hab. Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do Prezydiów i Członków Rad GWRW MW i GO oraz pozostałych uczestników obrad.

Pan mgr inż. Artur R. Wójcik - Dyrektor RZGW Gliwice przedstawił bieżącą informację dotyczącą działalności RZGW Gliwice oraz zaawansowania prac w zakresie przygotowania do realizacji Zbiornika Racibórz Dolny.

 

W ramach bloku referatów uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania następujących wystąpień - wykładów:

- „Polska prezydencja w Radzie UE a ZAGADNIENIA GOSPODARKI WODNEJ” - dr Jacek Barcik; Uniwersytet Śląski; Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego.

- „Reforma gospodarki wodnej w Polsce” – Pan mgr inż. Andrzej Szczeponek; Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

- „Reforma gospodarki wodnej w Polsce – głos w dyskusji” - Pan mgr inż. Andrzej Badowski; Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie.

 

Sesja pytań do Wykładowców pokazała, iż wiedza i doświadczenie oraz zaangażowanie specjalistów działających w Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry - związanych z różnymi gałęziami gospodarki wodnej - powinny zostać spożytkowane podczas poszukiwania optymalnych kierunków reformy polskiej gospodarki wodnej.
Wyznaczenie właściwego kierunku reformy gospodarki wodnej będzie sukcesem. Wsparcie ekspertów z zakresu gospodarki wodnej oraz dziedzin pokrewnych i związanych funkcjonalnie z gospodarką wodną /rolnictwo, leśnictwo, sektor energetyczny, transportowy, gospodarka odpadami…/ pozwoli na kompleksowe ujęcie zagadnień w przedmiotowym zakresie.

 

Odpowiedni nacisk należy położyć także na konsultacje społeczne projektu nowelizacji Ustawy – Prawo wodne. Zebrane uwagi koniecznie należy poddać wnikliwej analizie. Uczestnicy obrad zaakcentowali szczególnie, iż bezwzględnie konieczne jest systemowe podejście do gospodarki wodnej.

 

W dyskusji podkreślano wielkie znaczenie zapobiegania występowaniu zjawisk ekstremalnych - minimalizowania i łagodzenia ich negatywnych skutków. Omawiając działania prewencyjne, dyskutanci akcentowali właściwe planowanie i zagospodarowanie przestrzenne .

 

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia zagadnień dotyczących polskiej prezydencji w Radzie UE nie było dziełem przypadku …

 

W dniu 1 lipca 2011 r. Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej - zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Programem 6-miesięcznym polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”.
Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Wraz z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim jest jednym z trzech głównych aktorów biorących udział w procesie decyzyjnym UE. Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz
z Parlamentem, aktów prawa UE. Rada reprezentuje państwa członkowskie Unii.

 

Priorytetowym zadaniem polskiej Prezydencji będzie: „wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty”. W celu realizacji tego zadania, polska prezydencja skupi się na trzech podstawowych priorytetach:

- „Integracji europejskiej, jako źródle wzrostu”;
- „Bezpiecznej Europie”;
- „Europie korzystającej na otwartości”.

 

Poniżej zamieszczam krótkie opisy poszczególnych haseł:

  • Integracja europejska, jako źródło wzrostu.

 

Polska prezydencja będzie działać na rzecz intensyfikacji wzrostu gospodarczego przez ewolucję rynku wewnętrznego (również elektronicznego), a także posłużenie się budżetem unijnym w celu budowy konkurencyjnej Europy. W trakcie polskiej prezydencji dojdzie do dyskusji nad wieloletnimi Ramami Finansowymi. Warta podkreślenia jest również reforma Wspólnej Polityki Rolnej, mającej na celu zapewnienie modernizacji europejskiego rolnictwa i jego większą konkurencyjność.

  • Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność.

 

„Bezpieczna Europa” to kolejny priorytet, na którym chce się skupić polska prezydencja. „Bezpieczna Europa” oznacza ona poprawę bezpieczeństwa w różnych dziedzinach, tj. np. zwiększenie bezpieczeństwa makroekonomicznego. Prezydencja będzie wspierać działania, które mają służyć poprawie nadzoru nad rynkami finansowymi,
a także opracowaniu zasad zarządzania kryzysowego.
Kolejny krok to stworzenie zrębów zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Pozycja Unii wśród głównych producentów, konsumentów czy państw tranzytowych surowców energetycznych może być silniejsza, gdy zostaną podjęte działania, które umożliwiają bardziej precyzyjne działanie UE w międzynarodowym środowisku energetycznym. Efektem tego będzie znaczna oszczędność oraz lepsze warunki do rozwoju gospodarczego.

Sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa Europy jest reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która powinna uwzględniać bezpieczeństwo żywnościowe, a także rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Istotą tej reformy będą rozstrzygnięcia w zakresie dopłat bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
Zadaniem polskiej prezydencji będzie wspieranie działań na rzecz utrwalania bezpośredniego dialogu Unii Europejskiej z NATO.

  • Europa korzystająca na otwartości.

W ramach sprawowania prezydencji, Polska będzie wspierać unijną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa - celem jest wzmocnienie pozycji UE na arenie międzynarodowej.
W ramach Partnerstwa Wschodniego polska prezydencja postuluje, aby postępował proces zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu.

 

Uwagi i wnioski członków Rad GWRW MW i GO zgłaszane w dyskusji dotyczyły aspektów prawnych; ekonomicznych, organizacyjnych oraz kadrowych i „zasobowych” reformy gospodarki wodnej.

 

Dyskutanci dzieląc się swymi spostrzeżeniami, proponowali różnorodne możliwości ukierunkowania i przeprowadzenia reformy gospodarki wodnej w Polsce. Odniesienie do realiów unijnych pozwoliło na uchwycenie perspektywy i zdystansowanie się od partykularnych interesów zainteresowanych grup społeczno-zawodowych oraz „politycznych wytycznych”.

 

Dzięki kompetentnym Wykładowcom oraz ogromnej wiedzy aktywnie uczestniczących w posiedzeniu „branżowców” wymiana poglądów miała bardzo wysoki poziom merytoryczny.

 

Analiza uwag członków Rad GWRW MW i GO oraz synteza wniosków zostały przeprowadzone przez Przewodniczącego Prezydium Rady RW Górnej Odry – Pana Stanisława Staniszewskiego.

 

Podsumowanie uwag oraz postulaty dotyczące poprawy ochrony przeciwpowodziowej sformułowano w tezach Uchwały Nr 198 RGWRW Górnej Odry oraz Nr 203 RGWRW Małej Wisły. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

 

Główny cel spotkania, a więc przeprowadzenie dyskusji na temat koncepcji i kierunków reformy gospodarki wodnej w Polsce został osiągnięty – zebrano cenne wnioski, podjęta na posiedzeniu uchwała zawiera w sentencji postulat zorganizowania Kongresu Wodnego Unii Europejskiej, celem podniesienia bezpieczeństwa powodziowego w krajach Unii, ustalenia priorytetów w zakresie optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego zasobów wodnych Unii w aspekcie radykalnej minimalizacji strat powodziowych przez poprawę drożności rzek, rozbudowę retencji przestrzennej, zbiornikowej, polderowej w powiązaniu z żeglugą towarową, turystyczną i wykorzystaniem energetycznym oraz postulatami finansowania z funduszy unijnych.
Formułując uchwałę członkowie Rad odnieśli się do perspektyw ujmowanych w elementach strategii rozwojowych Unii Europejskiej, ale podkreślili również wielkie znaczenie perspektywy regionalnej oraz zaakcentowali troskę o żywotne interesy społeczności lokalnych – w aspekcie bezpieczeństwa powodziowego i zapobiegania skutkom suszy.

 

Dyskutowane zagadnienia rozpatrywano pod względem dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, ochrony potencjału gospodarczego (w tym dziedzictwa kulturowego) oraz rozwoju skuteczniejszych i bardziej kreatywnych metod ochrony i rozwoju zasobów naturalnych.

 

***

Kopię Uchwały wraz z prośbą o wsparcie podejmowanych działań przesłano do: Premiera RP – Pana DONALDA TUSKA, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Pana JERZEGO BUZKA; Ministra Środowiska – Pana ANDRZEJA KRASZEWSKIEGO; Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana JERZEG MILLERA, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Pana LESZKA KARWOWSKIEGO; Przewodniczącej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej Pani prof. dr hab. inż. ELŻBIETY NACHLIK, rządowych i samorządowych władz szczebla wojewódzkiego na obszarze administrowanym przez RZGW Gliwice; stowarzyszeń branżowych /techniczno-gospodarczych/; przedstawicieli świata nauki.

Oficjalnego zamknięcia wspólnego posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego dokonał Pan mgr inż. Stanisław Staniszewski.

Warto podkreślić, iż rady gospodarki wodnej /działające przy wszystkich dyrektorach regionalnych zarządów/ skupiają wielu wybitnych specjalistów posiadających wiedzę branżową i bogate doświadczenie zawodowe. Dyskusje prowadzone podczas posiedzeń Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry obfitują w trafne spostrzeżenia, celne uwagi oraz konkretne i kompletne koncepcje, których realizacja pozwoli na przygotowanie i wprowadzenie reorganizacji gospodarki wodnej w sposób efektywny, zapewniając długofalowe działania prowadzące do zdecydowanej poprawy kondycji tej dziedziny gospodarki narodowej oraz /co jest również bardzo istotne/ zmieni sposób jej społecznego odbioru.


Opracowanie: KS-W