banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko czeskiej granicy państwowej (Grupa R)


W dniach 23-27 maja 2011 r. w Republice Czeskiej w miejscowości Bedrichov Špindlerův Mlýn, na zaproszenie organizatora – Povodi Odry, odbyła się 37. narada grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko czeskiej granicy państwowej (Grupa R).
W spotkaniu uczestniczyli – ze strony Polskiej:

  • Pan Artur R. Wójcik - /Dyrektor RZGW Gliwice/ - Kierownik polskiej części Grupy R;

  • Pan Rafał Łagosz /Z-ca Dyrektora RZGW Gliwice ds. Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny/.

Podczas spotkania omówione zostały wyniki prac wykonywanych na wodach granicznych w roku 2010, gdzie oceniono wykonanie prac na granicznych ciekach wodnych. Na naradzie dokonano kolaudacji robót wykonywanych na koszt wspólny przez stronę czeską. Równocześnie zaktualizowano bezgotówkowe rozliczenie robót pomiędzy stroną polską i czeską. Przedstawiona została aktualizacja planu prac na wodach granicznych na rok 2011, projekt planu prac na rok 2012 oraz założenia do planu prac prowadzonych na koszt wspólny w 2013 roku.

 

Dokonano uzgodnień, co do opracowań studialnych i projektowych dla melioracji terenów przyległych do polsko-czeskiej granicy państwowej, ocenę wykonywanych w 2010 roku konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz aktualizację projektu planu na 2011 rok. Strona Czeska poinformowała, iż 1 stycznia 2011 r. przebiegła transformacja Zarządu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej /zgodnie z poleceniem Ministra Rolnictwa z 16.09.2010 r./. W ramach tego procesu, przekazano na rzecz przedsiębiorstw państwowych Povidi i Lasów Republiki Czeskiej, administrowanie drobnymi ciekami w zakresie ZRiGW.

 

Zgodnie z porządkiem obrad omówiono i uzgodniono bieżące zadania w zakresie realizacji inwestycji – w tym inwestycji, które są realizowane przez inne podmioty takie jak: budowa mostów czy elektrowni wodnych. Następnie przygotowano plan pracy Grupy R na rok 2012 oraz materiały na 13. rokowania Pełnomocników.

 

Ustalono, iż kolejne spotkanie Grupy R odbędzie się w dniach 3-7 października 2011r. w Polsce.