banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Ani wiosenne roztopy, ani letnie czy jesienne deszcze, mogące powodować wezbrania nie będą już zagrożeniem w miejscowości Turze w gminie Kuźnia Raciborska, gdzie zakończył się remont na rzece Odrze. Odbudowana zabudowa regulacyjna rzeki, umocnione brzegi, udrożnione koryto i uporządkowane skarpy to tylko niektóre z elementów, jakie poprawiły bezpieczeństwo na odcinku cieku poniżej ujścia rzeki Rudy do Odry w sołectwie Turze.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył prace remontowe zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w gminie Kuźnia Raciborska. Wykonane w poprzednich dziesięcioleciach i nadgryzione zębem czasu budowle regulacyjne rzeki (ostrogi, opaski brzegowe), które ubezpieczały brzegi Odry i nie dopuszczały do zmian położenia koryta rzeki, zostały znacząco uszkodzone i rozmyte w czasie powodzi w 2010 r. Na prawym brzegu rzeki w miejscowości Turze powstały wyrwy brzegowe, które pogłębiały się z każdym ponownym wzrostem stanu wód. Z kolei wzdłuż lewego brzegu rzeki w korycie zalegał rumosz, który tamował przepływ wód, a także blokował szlak żeglowny rzeki Odry. Wszystko to sprawiało, że konieczne stało się przeprowadzenie prac naprawczych, dzięki którym możliwa byłaby żegluga na tym odcinku szlaku i przede wszystkim, by zażegnać niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi przez zniszczenie bądź uszkodzenie pobliskich obwałowań.

 

Zamierzony cel udało się zrealizować Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach kosztem ponad 1,5 mln zł. Realizację robót dofinansował WFOŚiGW w Katowicach kwotą blisko 700 tys. zł.
Za sprawą zakończonych przed końcem 2015 r. prac wyremontowano ostrogi na tym odcinku rzeki. Stosując opaskę brzegową i brzegoskłon faszynowy, ustabilizowano prawy brzeg rzeki w miejscach, które zniszczyła wysoka woda. Przeprowadzone prace powstrzymały dalszą degradację brzegu rzeki na tym odcinku, która skutkowała zagrożeniem dla istniejących obwałowań Odry. Gdyby te zostały zniszczone, w razie powodzi zagrożone byłyby przyległe tereny rolnicze i bezpieczeństwo oraz dobytek mieszkańców. Ponieważ rzeka Odra na tym odcinku zaliczona jest do dróg wodnych kategorii Ia, RZGW w Gliwicach zależało, by poprawić stan drogi wodnej. Nurt rzeki skierowano wobec tego do osi koryta, dzięki czemu następuje samooczyszczanie się szlaku żeglownego z nanosów. Wcześniej udrożniono szlak żeglugowy, usuwając zalegający na tym odcinku cieku rumosz rzeczny, naniesiony przez nurt Odry. Zachowana została istniejąca linia brzegu, trasa koryta jak również spadek podłużny. Remont ostróg i opaski brzegowej wykonano za pomocą narzutu kamiennego. Uporządkowano skarpy, usuwając z nich porastającą roślinność i drzewa, których lokalizacja i stan utrudniały przepływ wód w czasie wezbrania. Wiosną pojawi się na nich świeżo posiana trawa. Całość prac przeprowadzono zgodnie ze zgłoszonym zakresem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach a także uzyskaną decyzją na wycinkę drzew i pozwoleniami wejścia w teren.