banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

29 maja i 2 czerwca br. w ramach prac nad projektem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym odbyły się w Gliwicach spotkania Komitetów Sterujących Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Było to zarazem 43 i 44 spotkanie spośród wszystkich, które dotychczas miały miejsce w regionach wodnych administrowanych przez RZGW w Gliwicach. Zarówno w czasie prac Zespołów i Grup Planistycznych Zlewni, jak i Komitetów Sterujących, przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w gospodarkę wodną, wspólnie wypracowywali rozwiązania, które mogą mieć wpływ dla minimalizowania ryzyka powodzi w regionie w ciągu kolejnych 6-ciu lat.

W toku trzeciego posiedzenia Komitetów Sterujących uczestniczący w nich specjaliści poznali zaawansowanie prac nad projektem PZRP, ale przede wszystkim wiele uwagi poświęcili prognozie oddziaływania na środowisko dla powstających Planów. Członków Komitetów zainteresował nie tylko katalog celów, przez pryzmat których jest analizowany projekt PZRP, ale również sytuacja w regionach wodnych, rozpatrywana w odniesieniu do prognozy. Obradom Komitetów towarzyszyła ożywiona dyskusja, która stała się okazją do wymiany zdań także w zakresie katalogu dobrych praktyk – jednego z postulatów, rekomendowanych przez Komitety do ujęcia w projekcie PZRP.