banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko dla następujących projektów dokumentów:


- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły  (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Wisły (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Środkowej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły);
- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry;
- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym PZRP dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy).


Projekty planów zostały opublikowane pod koniec grudnia 2014 r. na stronie http://www.powodz.gov.pl, dedykowanej rozpowszechnianiu informacji na ich temat oraz wspierającej proces półrocznych konsultacji społecznych i ustawowy obowiązek zapewniania udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów.
Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania zakłada się dwuetapowy proces konsultacji społecznych. Etap I konsultacji będzie miał charakter informacyjno-edukacyjny (w celu podniesienia świadomości i wiedzy na temat prowadzonych analiz środowiskowo-społecznych), natomiast Etap II stanowiły będą formalne konsultacje projektów prognoz, nad którymi prace będą trwały do końca czerwca 2015 r. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej przewidziano na styczeń 2015 r. i w założeniu ma ona trwać do końca projektu, tj. do dnia 30 listopada 2015 r. Kampania będzie prowadzona za pośrednictwem strony http://www.powodz.gov.pl. Etap formalnych konsultacji projektów prognoz przewidziano na lipiec 2015 r.


Zapraszamy do czynnego włączenia się w proces konsultacji, zarówno samych projektów PZRP, jak i prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.