banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Choć ekstremalne zjawiska meteorologiczne nie są niczym nadzwyczajnym w klimacie Polski, eksperci w ostatnim czasie wskazują na zwiększenie częstotliwości ich występowania. Jednym z takich zjawisk jest susza. Co więcej, ze względu na złożoność, zalicza się ją do szczególnie uciążliwych. Skutki suszy są bowiem odczuwalne nawet przez kilka lat, a symptomy występowania często dają o sobie znać zbyt późno. Stąd tak ważne jest, by susze poznać i identyfikować oraz zapobiegać ich ewentualnym konsekwencjom jak najlepiej. Służyć temu będą powstające właśnie Plany przeciwdziałania skutkom suszy.
Takie dokumenty, mające na celu identyfikację i hierarchizację obszarów zagrożonych przez występowanie okresów suchych oraz opracowanie scenariusza działań, łagodzącego negatywny wpływ suszy, powstają dla wszystkich regionów wodnych w kraju i prace nad nimi, zgodne z nową metodyką KZGW w Warszawie realizowane są również w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Po raz pierwszy w kraju eksperci w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki zmierzyli się z zagadnieniami towarzyszącymi suszy w tak szerokim i interdyscyplinarnym zakresie, a o efektach swojej pracy dyskutowali wraz z zainteresowanymi przedstawicielami władz samorządowych, licznych instytucji i środowisk w czasie spotkań wspierających proces konsultacji społecznych projektów Planów. 10 i 11 marca w Gliwicach i Katowicach uczestnicy konferencji poznali analizy rozkładu zagrożenia suszą na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach a także zaproponowany katalog działań, których realizacja zminimalizuje skutki ewentualnej suszy.
Biorąc pod uwagę rozliczne czynniki eksperci zaproponowali zbiór działań technicznych (inwestycji krótko i długotrwałych) oraz nietechnicznych (również krótko i długotrwałych), których realizacja przyczyni się do zmniejszenia skutków suszy. Wśród proponowanych w projektach Planów rozwiązań znalazły się m.in.: zwiększenie retencji leśnej i na obszarach rolniczych oraz zurbanizowanych, budowa małych zbiorników retencyjnych w pobliżu pól uprawnych, budowa sieci kanałów, stworzenie lokalnych systemów ostrzegania o suszy, opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych.
Projekty Planów przeciwdziałania skutkom suszy regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki są dostępne na stronie internetowej www.suszagliwice.mggp.com.pl. Korzystając z formularza uwag, zamieszczonego na stronie można zgłaszać swoje wnioski, dotyczące Planów do 13 maja br. Wypełniony formularz można również złożyć w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. H. Sienkiewicza 2.