banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego spotkali się po raz pierwszy we wrześniu minionego roku, by wspólnie rozpocząć prace nad powstaniem projektu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. „Niezawodne plany”, jak nazywa się również PZRP, są opracowywane dla poszczególnych regionów wodnych w kraju i wyrażają spójną strategię zarządzania ryzykiem powodziowym.
Projekty PZRP dla obszarów Małej Wisły i Górnej Odry, które powstały pod nadzorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie właśnie przechodzą przez proces konsultacji społecznych.
W miniony czwartek 19 oraz 26 lutego w czasie spotkań eksperckich dla obu regionów wodnych, administrowanych przez gliwicki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zaangażowani przedstawiciele różnych środowisk dyskutowali w Gliwicach i Katowicach na temat projektów planów, obejmujących wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: m.in. zapobieganie, przygotowanie do wezbrania, ochronę czy wczesne ostrzeganie. Ważny jest też katalog rozwiązań technicznych (inwestycji) i nietechnicznych, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi w regionie.

Wśród inwestycji o optymalnym znaczeniu dla zarządzania ryzykiem powodziowym w Regionie Górnej Odry, które na chwilę obecną znajdują się w projekcie PZRP można wymienić m.in.: budowę suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, budowę prawostronnego obwałowania rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z woj. opolskim (Kuźnia Raciborska), budowę cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w miejscowości Roszowicki Las w gminie Cisek, budowę polderu poniżej ujścia rzeki Bytomki w Gliwicach, budowę suchych zbiorników w Gliwicach na cieku Ostropka. Z kolei wśród inwestycji planowanych w regionie wodnym Małej Wisły znalazło się m.in. uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników (Przeczyce, Kuźnica Warężyńska, Pogoria), odcinkowa modernizacja koryta oraz wałów rzek Brynica i Przemsza, remont zapory czołowej Kozłowa Góra, przebudowa, nadbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Wisły i Pszczynki, Małej Wisły, Białej i Straconki, budowa zapory i zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka oraz remont zapory bocznej Goczałkowice. To nie wszystkie planowane inwestycje, które znalazły się w projektach Planów dla Regionów Wodnych Górnej Odry i Małej Wisły i nie za wszystkie będzie odpowiedzialny RZGW w Gliwicach. Jako inwestorów wskazano również inne podmioty, w kompetencjach których leży bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Choć plany inwestycyjne są istotne należy pamiętać, że równie ważne będą zadania nietechniczne, które będą służyć zarządzaniu ryzykiem powodziowym, takie jak np. opracowanie projektu zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych, czy katalog dobrych praktyk w zakresie bardzo potrzebnego planowania przestrzennego, projektowania inżynieryjnego czy wykonawstwa obiektów i sieci technicznych. Oznacza to bowiem, że kiedy założenia zawarte w PZRP wejdą w życie projektanci, inżynierowie, wykonawcy na każdym etapie realizacji inwestycji będą musieli wziąć pod uwagę nieco inne, korzystniejsze dla zarządzania procesem ryzyka powodziowego, rozwiązania. Po zrealizowaniu PZRP to co dziś nakazuje logika, ale do czego nie obligują przepisy stanie się normą.
Jak zakłada projekt Planów koszt realizacji działań technicznych i nietechnicznych w regionie wodnym Górnej Odry wyniesie szacunkowo ok. 1,75 mld zł, zaś Małej Wisły 224,6 mln zł.
Projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są poddawane konsultacjom. Od aktywnego udziału społeczeństwa będzie zależał ich ostateczny kształt. W konsultacjach można wziąć udział do 22 czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.powodz.gov.pl. Plany wejdą w życie w 2016 r. i będą obowiązywać przez 6 lat, po których nastąpi ich przegląd i aktualizacja.