banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Poprawa stanu i jakości wszystkich wód oraz środowiska wodnego na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach była głównym tematem przewodnim, który towarzyszył konferencji regionalnej, poświęconej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Te kluczowe, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, dokumenty planistyczne są opracowywane dla obszarów dorzeczy przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wraz z powstającymi równolegle prognozami oddziaływania na środowisko podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat. Plany Gospodarowania Wodami zawierają m.in. charakterystykę obszaru danego dorzecza, wykaz obszarów chronionych, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód oraz działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanowionych celów środowiskowych i możliwościach odstępstw, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.


To właśnie te tematy w odniesieniu do regionów wodnych Górnej Odry, Małej Wisły i Czadeczki podnoszono w czasie konferencji regionalnej, która odbyła się
12 lutego w Gliwicach. Uczestnicy mieli okazję, by w gronie ekspertów, wśród których nie zabrakło specjalistów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach porozmawiać na temat projektu aktualizacji PGW. Wiele uwagi poświęcono planowanym inwestycjom oraz konieczności zdążania ku poprawie jakości wód. Jak zaznaczono, otwierając spotkanie, woda służy nam wszystkim, wszyscy z niej korzystamy i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jej zasoby. Organizatorzy konferencji zaprosili zatem uczestników do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu aPGW. Z tej możliwości można skorzystać przez cały czas, do 22 czerwca poprzez formularz ze strony www.apgw.kzgw.gov.pl., www.konsultacjedlawody.pl oraz biorąc udział w spotkaniach konsultacyjnych. W regionie wodnym Górnej Odry, Małej Wisły i Czadeczki odbędą się one 6 i 7 maja. Już teraz serdecznie zapraszamy.