banerek

Konsultacje społeczne
„Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami…”
oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej …”
(01.09.2011-29.02.2012)


Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II cykl planistyczny).

Przedmiot konsultacji

Konsultacjom społecznym podlegają projekty dwóch dokumentów:

  • „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”, który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji.
  • „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”, przedstawiający wstępną listę oraz opis najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami.

 

W tym roku kończy się II kadencja Rad GWRW MW i GO – w dniu 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad. Członkowie Rad, którzy kontynuując dzieło swoich poprzedników, działających w ramach I kadencji przez okres 4 lat, godnie reprezentowali obszar swojego regionu wodnego przygotowując dokumenty, takie jak (projekty) uchwały, stanowiska, apele – dotyczące zarówno zagadnień zawiązanych z konsultacjami społecznymi (udziałem społeczeństwa), jak również sprawami związanymi bezpośrednio z konkretnymi problemami gospodarki wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z

z II spotkania czesko-polskiej grupy roboczej do spraw kanału wodnego DOL.

 

 

Informujemy, iż od dnia 1 lutego 2011 r. istnieje możliwość

zgłaszania kandydatów

do Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry

kadencji 2011-2015

Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry są organami opiniodawczo-doradczymi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Z dniem 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad GWRW MW i GO II kadencji /2007-2011/.

W skład każdej z Rad GWRW wchodzi (w myśl art. 100 ust. 3 Prawa Wodnego) 30 członków. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są: