banerek

Konsultacje społeczne
„Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami…”
oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej …”
(01.09.2011-29.02.2012)


Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II cykl planistyczny).

Przedmiot konsultacji

Konsultacjom społecznym podlegają projekty dwóch dokumentów:

  • „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”, który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji.
  • „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”, przedstawiający wstępną listę oraz opis najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami.

 

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej.

 

 

Zgodnie z właściwością terytorialną Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wspomaga Prezesa KZGW w prowadzeniu konsultacji społecznych projektów ww. dokumentów, na obszarze regionów wodnych: Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu pod adresem:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Departament Planowania i Zasobów Wodnych,
Wydział Panowania Gospodarowania Wodami,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Piętro VI, pok. 604

 

Natomiast materiały informacyjne możecie Państwo otrzymać w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach:

  • w sekretariacie – piętro I, pok. 207
  • w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych /NS-NM/ - piętro I, biuro 209
  • w punkcie informacyjnym /znajdującym się w siedzibie RZGW Gliwice/.

 

Możliwość składania uwag i wniosków


Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów, można wnosić od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • drogą pocztową, z dopiskiem „konsultacje społeczne”
  • osobiście w siedzibie RZGW Gliwice /piętro I, biuro 209/.

 

Zgłaszanie uwag ułatwi państwu


Dane teleadresowe:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Wydział ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej
oraz Spraw Organizacyjnych,
ul. Sienkiewicza 2; 44-100 Gliwice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje, dotyczące działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej poświęconej Ramowej Dyrektywie Wodnej.

 

www.rdw.org.pl

 

Podstawa prawna

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z zapisów prawa międzynarodowego oraz jego transpozycji do polskiego prawodawstwa.

 

Prawo międzynarodowe

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.)

Artykuł 14
Informowanie społeczeństwa i konsultacje


7. Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości, w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłaszania uwag: 1) harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planu, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji, co najmniej na 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan; 2) przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan; 3) kopię projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan. 8. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej materiałów źródłowych wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 9. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 7, zainteresowani mogą składać, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach.

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)


Dział III
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska
Art. 39.


1. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:
1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz
o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
3) możliwości składania uwag i wniosków;
4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21 dniowy termin ich składania;
5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.
2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą:
1) założenia lub projekt dokumentu;
2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.