banerek

Informujemy, iż od dnia 1 lutego 2011 r. istnieje możliwość

zgłaszania kandydatów

do Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry

kadencji 2011-2015

Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry są organami opiniodawczo-doradczymi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Z dniem 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad GWRW MW i GO II kadencji /2007-2011/.

W skład każdej z Rad GWRW wchodzi (w myśl art. 100 ust. 3 Prawa Wodnego) 30 członków. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są:

  • organy samorządu terytorialnego,
  • organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną,
  • zakłady korzystające z wód,
  • właściciele wód nienależących do Skarbu Państwa.
  • Rady powoływane są na okres 4 lat.

Dzięki tak dobranemu składowi osobowemu Rady charakteryzują się dobrą reprezentatywnością społeczną w odniesieniu do obszaru danego regionu wodnego - uwzględnia się grupy docelowe zainteresowane problematyką gospodarki wodnej, mające interes prawny i faktyczny oraz wiedzę i doświadczenie, a także potencjał /ekonomiczny, opiniotwórczy itp./ mogące wpływać na kierunki i tendencje rozwoju w dziedzinie gospodarki narodowej.

Wolą ustawodawcy jest stworzenie Rad z osób związanych z życiem społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów wodnych, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, znających specyfikę Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, reprezentujących interesy szerokiego grona społeczności lokalnej, regionalnej. Kandydaci spełniający w/w wymagania mogą wzorowo wywiązać się ze zobowiązań przyjętych na siebie w ramach pełnienia tej zaszczytnej funkcji społecznej.

Członków rad regionów wodnych powołuje Prezes Krajowego Zarządu na wniosek właściwego terytorialnie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej spośród kandydatów zgłaszanych przez w/w instytucje, organy, organizacje i zakłady. Rady powoływane są na okres 4 lat.

Do zakresu działania rad regionów wodnych należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym – w szczególności: projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego; projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego; projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych; projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym; projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

Obsługę biurową Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zadania te realizuje Wydział Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych.

 

Nabór kandydatów jest prowadzony przez Wydział Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych w terminie od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. - decyduje data wpływu pisma.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej – na formularze

, , który udostępniamy Państwu na stronie internetowej. Prosimy o zamieszczenie na kopercie informacji: „zgłoszenie kandydata do Rad GWRW”


Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.