banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 03/2015
z dnia 01.07.2015 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.
1)    Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.
a)    Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
b)    Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II
c)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
d)    Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
2)    Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
3)    Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
a)    Śluzy na Kanale Gliwickim – do 31.10.2015 r. śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00. W pozostałym okresie sezonu nawigacyjnego codziennie bez niedziel i świąt.
b)    Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00
4)    W sezonie nawigacyjnym 2015 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
a)    Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
b)    Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)
Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Dzierżno, Łabędy  w okresie sezonu nawigacyjnego 2015 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.
5)    Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.
Śluza Nowa Wieś – komora południowa (usunięcie awarii planowane
w m-cu lipcu 2015 r.)
6)    Utrudnienia na szlaku związane  z obniżeniem zwierciadła wody
a)    Do dnia 15.07.2015 r. utrzymywany będzie obniżony poziom zwierciadła wody do rzędnej 165,200 m n p m na odcinku : rzeka Odra w km 95+600 – 98+600, sekcja „0” Kanału Gliwickiego, Port Koźle
7)    Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
a)    Kanał Gliwicki – głębokośćb)     tranzytowa 180 cm.
c)    Kanał Kędzierzyński - głębokośćd)     tranzytowa  120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
e)    Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokośćf)     tranzytowa 180 cm
g)    Rzeka Odra  w km 55+000 – 95+600 głębokośćh)     tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku  występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi