Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 15197

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. W RDW zostały sformułowane spójne regulacje prawne, będące podstawą zrównoważonego gospodarowania wodą. Nowatorskim elementem Dyrektywy jest potraktowanie zasobów wodnych nie tylko z perspektywy spełnienia potrzeb wodno-gospodarczych.

Dyrektywa wprowadza nowe spojrzenie na zasoby wodne - jako na czynnik siedliskowy, zależny od działań prowadzonych na terenie całej zlewni. Celem społecznym wynikającym z RDW jest w szczególności zapewnienie ludziom wody dobrej jakości. Istotnym aspektem przy realizacji tego celu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społecznych przyjaznych środowisku poprzez dostęp szerokiej reprezentacji społeczeństwa do informacji na temat wdrażania RDW i dokumentów opracowywanych w związku z tym wdrażaniem, m.in. związanych z procesem planowania w gospodarowaniu wodami w dorzeczu zarówno na etapie ich przygotowania, jak aktualizacji /weryfikacji/.

W związku z powyższym Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art. 14 obowiązek informowania i angażowania szeroko rozumianego społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień. W szczególności Kraje Członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej i planów gospodarowania wodami opracowywanych dla obszarów dorzeczy.

Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką wodną przyczyni się do dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym obszarze dorzecza i doboru odpowiednich działań naprawczych służących ochronie i poprawie stanu jakościowego i ilościowego wód.